ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการ และสภาหอการค้า จ. Tochigi

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Tomikazu Fukuda ผู้ว่าราชการจังหวัด Tochigi และประธานสภาหอการค้าจังหวัด Tochigi เอกอัครราชทูตฯ หารือกับนาย Fukuda เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทย การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด Tochigi รวมถึงบริษัทในจังหวัดที่เข้าไปลงทุนในประเทศไทย     

การให้บริการกงสุลสัญจร ที่จังหวัดโทจิกิ วันที่ 20 มิถุนายน 2553

1. การอบรมความรู้เบื้องต้นงานนิติกรณ์และสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานไทยให้กับอาสาสมัครไทยในจังหวัดโทจิกิ (ร่วมกับสำนักงานแรงงานไทยในญี่ปุ่นและเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น) วันที่ 19 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00-12.00 น.2. การให้บริการกงสุลสัญจร ที่จังหวัดโทจิกิ วันที่ 20 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00-15.00 น.บรรยากาศห้องกรอกเอกสารดำเนินงานโดยอาสาสมัครกลุ่มเด็กไทยกรุ๊ปบรรยากาศห้องรับให้คำปรึกษาโดยอาสาสมัครจากเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ) และห้องตรวจสุขภาพโดยนายแพทย์ทากาชิ ซาวาดะการให้บริการกงสุลสัญจร โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโรค HIV/AIDS โดยกลุ่มตะวันเอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Yukimitsu Usui รองผู้อำนวยการศูนย์นานาชาติ จ.โทจิกิถ่ายรูปร่วมกับนายแพทย์ทาคาชิ ซาวาดะ และกลุ่มอาสาสมัครไทยทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวขอขอบคุณอาสาสมัครจากเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น เด็กไทยกรุ๊ปและกลุ่มตะวัน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้  

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมือง Saitama และบรรยายในการประชุมของสมาคมมิตรภาพไซตามะ – ไทย

จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปยังโรงแรม Kawagoe Tobu และได้พบตัวแทนอาสาสมัครคนไทยในจังหวัด Saitama เกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครและการช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากนั้น เวลา 16.20 น. เอกอัครราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันแก่สมาชิกสมาคมมิตรภาพไซตามะ – ไทย ในโอกาสการจัดประชุมสามัญครั้งที่ 12 ของสมาคมฯ โดยนาย Hiroshi Hara ประธานสมาคมฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

เอกอัครราชทูตจัดเลี้ยงคณะทูตที่ดูแลประเทศไทยและมีถิ่นพำนักที่กรุงโตเกียว

โดยเอกอัครราชทูตดังกล่าวให้ความสนใจและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยและแนวทางการดำเนินการต่อไปของรัฐบาล โดยเอกอัครราชทูตได้ชี้แจงสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย และแนวทางการดำเนินการของรัฐบาลตามแผนปรองดองแห่งชาติที่ได้พยายามให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งชี้แจงว่า การดำรงชีวิตของชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทยขณะนี้เป็นไปโดยปกติ

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานหอการค้าจังหวัด Gifu

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Hajime Furuta ผู้ว่าราชการจังหวัด Gifu และ นาย Nobuo Kojima ประธานหอการค้าจังหวัด Gifu เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553เอกอัครราชทูตฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หารือกันเรื่องการขยายการลงทุนของบริษัทในจังหวัด Gifu ในประเทศไทย การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด Gifu และการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัด Gifu ในประเทศไทย


Pages: Prev. 1 ... 203 204 205 206 207 Next