ข่าวกิจกรรม


2013.04.08 สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 คณะดำเนินงานสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) รุ่นที่ 73 และ 74 จำนวน 58 คน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานของคณะดำเนินงานฯ รุ่นที่ 74 ในปีนี้ รวมทั้ง รับฟังโอวาทจากเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยเน้นย้ำถึงการนำวิทยาการความรู้ที่ได้รับจากประเทศญี่ปุ่นไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับสังคมไทย             

2013.04.07 กงสุลสัญจร จ. กุมมะ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดให้บริการกงสุลสัญจรที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดกุมมะ  การให้บริการกงสุลสัญจรที่จังหวัดกุมมะได้รับความร่วมมือจากวัดพระธรรมกายในการเอื้อเฟื้อสถานที่และการอำนวยความสะดวกแก่คนไทยในการมารับบริการกงสุล โดยมีคนไทยมาขอทำหนังสือเดินทางและขอรับคำปรึกษาด้านทะเบียนราษฎร์และการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตฯ และอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) ในการให้บริการกงสุลดังกล่าว สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ให้บริการให้คำปรึกษาด้านแรงงานและการประกอบอาชีพในญี่ปุ่น และนายแพทย์ทากาชิ ซาวาดะ แพทย์อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำแนะนำการรักษาสุขภาพแก่คนไทยด้วย                      

2013.03.31 กงสุลสัญจร จ. นีกาตะ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดให้บริการกงสุลสัญจรที่สมาคมนานาชาติคาชิวาซากิ (Kashiwazaki Area International Association) เมืองคาชิวาซากิ จังหวัดนีกาตะ ประเทศญี่ปุ่น นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนีกาตะและจังหวัดใกล้เคียง โดยบริการออกหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ ตลอดจนให้คำปรึกษาการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นโดยทีมงานฝ่ายกงสุลและอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านแรงงาน โดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น และนายแพทย์โทมิตะ ชิเกรุ แพทย์อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำแนะนำการรักษาสุขภาพแก่คนไทยด้วย  ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับนายอิมาอิ โมโตกิ ประธานสมาคมนานาชาติคาชิวาซากิ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองคาชิวาซากิกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดูแลและให้ความช่วยเหลือดูแลชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีประมาณ 170 คน จากจำนวนคนไทยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนีกาตะทั้งสิ้นประมาณ 470 คน  นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสพบปะกับคนไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ แจ้งแก่คนไทยที่มาขอรับบริการกงสุลว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมให้ความดูแลและช่วยเหลือแก่คนไทยที่มีปัญหาในการดำรงชีวิตในญี่ปุ่น และโดยที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น จึงขอให้คนไทยเตรียมความพร้อมสำรองอาหารและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ และศึกษาข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติด้วย                           

2013.03.19 โรงเรียนประถมศึกษายะงุโมะไดได้จัดอาหารไทยสำหรับอาหารกลางวันของนักเรียน

         เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯได้รับเชิญจากโรงเรียนประถมศึกษายะกุโมะได เมืองโชฟุ กรุงโตเกียวได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดอาหารไทยสำหรับอาหารกลางวันของนักเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาหารของโรงเรียน ในโอกาสนี้ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต และ ข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูตไทยไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักเรียนและรับประทานอาหารไทยร่วมกับนักเรียนชั้น ป.4 นอกจากนี้ อัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและอาหารไทยโดยใช้ระบบกระจายเสียงและภาพของโรงเรียนในช่วงอาหารกลางวัน โรงเรียนประถมศึกษายะกุโมะไดได้จัดทำอาหารนานาชาติหรืออาหารท้องถิ่นสำหรับอาหารกลางวันทุกเดือนใน 4 ปีที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมรายการอาหารไทยสำหรับอาหารกลางวันดังกล่าว  

2013.03.15 นักเรียนมัธยมต้นโรงเรียนฟุจิมิกะโอกะเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 คน จากโรงเรียนฟุจิมิกะโอกะ เขตซูกินามิ กรุงโตเกียว ได้เยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดยนางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ เลขานุการเอก ให้การต้อนรับและตอบคำถามเกี่ยวกับมารยาทการกินอาหารไทย ชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาไทย และความประทับใจต่อประเทศญี่ปุ่น

2013.03.13การประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการทีมประเทศไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งเป็นโอกาสให้ทุกหน่วยราชการในประเทศญี่ปุ่นหารือและประสานนโยบายและแผนงานรวมทั้งกระชับความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีเอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงค์ เป็นประธานและมีกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา หัวหน้าสำนักงานส่วนราชการต่างๆ ทั้งหมดในกรุงโตเกียว โอซากา นาโกยา ฮิโรชิมะและฟุกุโอกะ รวมทั้งผู้บริหารสำนักงานภูมิภาคของบริษัทการบินไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทยในกรุงโตเกียวเข้าร่วมด้วย

2013.03.05 การจัดสัมมนา Networking Meeting for Thailand โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ ASEAN-Japan Centre ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ ASEAN-Japan Centre จัดการสัมมนา Networking Meeting for Thailand ณ ASEAN-Japan Centre โดยเอกอัครราชทูต ธนาธิป อุปัติศฤงค์ ได้กล่าวถึงความเป็นมิตรและหุ้นส่วนระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่มีมามากกว่า 600 ปี และโอกาสในการขยายศักยภาพ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจออกไปสู่ระดับภูมิภาคและอาเซียน รวมทั้งนายไผท สุขสมหมาย อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ จากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว นายปริเยศ พิริยะมาสกุล อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจการลงทุน จากสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ประจำกรุงโตเกียว และนาย Yoshiaki Fujimura เจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว ร่วมให้ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ในด้านการค้า การลงทุน และท่องเที่ยว ตามลำดับ แก่นักธุรกิจญี่ปุ่น และผู้ที่สนใจกว่า 150 คน ที่เข้าร่วม

2013.01.24-25 อัครราชทูตบรรยายและเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการ จ.ยามากุจิ

นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตได้บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ในการประชุมของสถาบัน Research Institute of Japan (RIJ) สาขาจังหวัดยามากุจิ ซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสำนักข่าว Jiji ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2556 ตามคำเชิญขององค์กรฯ จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายชิเงทาโร ยามาโมโตะ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจังหวัดยามากุจิ


Pages: Prev. 1 ... 97 98 99 100 101 ... 132 Next