ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศเกี่ยวกับการใช้โดรน (Drone)

ถ้าเป็นการใช้รายงานข่าว ท่านจะต้องยื่นเรื่องที่สำนักงานการบินพลเรือน


Pages: 1 2 3 4 5 ... 29 Next