ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป (ไม่รวม Phuket Sandbox Programme)

30/06/2021

■ ข้อมูลสำคัญ   (วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

- ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) ได้ยกเลิกการกักกันตัวในสถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine หรือ SQ) ที่รัฐเคยรับผิดชอบให้แก่คนไทยที่เดินทางเข้าทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยคนไทยทุกคนจะต้องเข้ารับการกักกันในสถานกักกันทางเลือก (Alternative Quarantine หรือ AQ) และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวด้วยตนเอง

     **เอกสารเกี่ยวกับการจองที่พัก/สถานที่กักกัน (ASQ) ต้องเป็นหลักฐานการจองโรงแรมที่ระบุการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว 

- ผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทย ต้องเข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันและ สำหรับคนไทยไม่ต้องใช้เอกสาร fit to fly/ travel health certification และ RT-PCR COVID-Negative certification แสดงสายการบิน (นอกจากสายการบินขอรับเป็นกรณีเฉพาะ) ในวันเดินทาง


**ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย Certificate of Entry (COE)**

1. ซื้อบัตรโดยสาร และจองสถานที่กักตัว

การซื้อบัตรโดยสาร

สามารถตรวจสอบเที่ยวบินและจองบัตรโดยสารเครื่องบินได้ที่เว็บไซต์ของสายการบินโดยตรง

การจองสถานที่กักตัว

ช่องทางการจองที่ได้รับอนุญาต (Authorized Platform)

(1) https://entrythailand.go.th การจองสถานที่กักตัวผ่านเว็บไซต์นี้ จะปรากฏข้อมูลการจองบนแบบฟอร์มยืนยันการเดินทางของระบบ COE online โดยอัตโนมัติ ผู้เดินทางจึงไม่จำเป็นต้องแนบเอกสารการจองอีก (คู่มือ https://drive.google.com/file/d/1eueDaJb36Lwo5sXQfUir3pFhMbFO4X3g/view?usp=sharing)

(2) จองกับโรงแรมโดยตรง

(3) https://www.agoda.com/quarantineth

(4) https://asq.locanation.com/

(5) https://asq.ascendtravel.com/

กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ/ไม่มีหนังสือเดินทาง

สำหรับผู้ที่มีบัตรโดยสารและจองสถานที่กักตัวแล้ว แต่หนังสือเดินทางหมดอายุ/ไม่มีหนังสือเดินทาง โปรดส่งอีเมล พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

- สำเนาหนังสือเดินทางฉบับเดิม หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่หมดอายุ

- บัตรโดยสาร

- ใบจองสถานที่กักตัว

โดยส่งมาที่อีเมล rtetokyo2020.3@gmail.com อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง เพื่อนัดวันทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ทดแทนหนังสือเดินทาง โปรดตรวจสอบเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้ :

http://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/67/

2. ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย
(โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง 7 วัน)

ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่ https://coethailand.mfa.go.th/

*ผู้ที่มีถิ่นพำนักปัจจุบันที่ภูมิภาคคิวชู และภูมิภาคจูโกะกุ (จังหวัดฟูกูโอกะ นางาซากิ โออิตะ มิยาซากิ ซากะ คูมาโมโตะ คาโกชิมะ โอกินาวะ ยามากูจิ ฮิโรชิมะ ชิมาเนะ โอกายามะ และทตโตริ)เลือกลงทะเบียนที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

ผู้ที่มีถิ่นพำนักปัจจุบันที่ภูมิภาคคันไซ และภูมิภาคชิโกะกุ (นครโอซากา เฮียวโกะ เกียวโต มิเอะ นาระ ชิกะ วากายามะ เอฮิเมะ โคจิ โทกูชิมะ และคากาวะ) เลือกลงทะเบียนที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

และผู้ที่พำนักอยู่ในจังหวัดที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เลือกลงทะเบียนที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

2.1 กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของท่านและอนุมัติในขั้นแรก (ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ7 วันทำการ)

2.2 เมื่อท่านได้รับอนุมัติในขั้นตอนแรกแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะเพื่อกรอกรายละเอียดการเดินทางและอัพโหลดบัตรโดยสาร รวมทั้งหลักฐานการสำรองสถานกักกันทางเลือกหรือ AQ  (ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ)

หมายเหตุ: หากไม่ดำเนินการอัพโหลดเอกสารให้ครบถ้วนภายใน 15 วัน ระบบจะลบชื่อของท่านโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่

2.3 เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางตามข้อ 2.2 แล้ว จะออกหนังสือรับรอง ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะ และคลิกดาวน์โหลดไฟล์ Certificate of Entry (COE) จากเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/ เพื่อพิมพ์เอกสาร ซึ่งจะต้องนำไปแสดงกับสายการบินในการ check-in ขึ้นเครื่อง รวมถึงยื่นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว

คลิกดูขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรอง

คลิกดูวิดีโอสาธิตขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง

2.4 ลงทะเบียนและดาวน์โหลด Application Thailand Plus ได้ที่ https://thailandplus.in.th/th/ เพื่อเก็บบันทึกประวัติการเดินทางประจำตัว และสามารถระบุความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 ในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้

3. เอกสารประกอบการเดินทางที่ต้องใช้เมื่อ Check in วันเดินทาง

3.1 หนังสือเดินทางฉบับจริง
3.2 หนังสือรับรองการเดินทาง (COE) จากสถานเอกอัครราชทูตฯ
3.3 บัตรโดยสารเครื่องบิน
3.4 ใบ ต.8 (โหลดได้ตามlink ต่อไปนี้)
https://drive.google.com/file/d/1GCRRpFhnOcSTfUZkQD_Mx9X_Q2dCQvKG/view
3.5 หลักฐานการจองสถานกักกันทางเลือก (Alternative Quarantine)
3.6 หลักฐานลงทะเบียน Application Thailand Plus (ถ้ามี)

หมายเหตุ หากสายการบินที่ท่านเลือกใช้บริการมีข้อกำหนดให้ผู้โดยสารต้องแสดงใบรับรองแพทย์ หรือผลตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสCOVID-19 (RT-PCR Test) ขอให้ท่านจัดหาเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสายการบินนั้น ๆ ปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

ข้อแนะนำ
- ภายหลังเดินทางถึงประเทศไทย ผู้เดินทางต้องยินยอมและรับทราบการกักตัวตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้
หากท่านต้องเดินทางข้ามจังหวัดหลังจากเสร็จสิ้นการกักตัวข้างต้น โปรดตรวจสอบมาตรการของแต่ละจังหวัดตามเว็บไซต์ด้านล่าง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า http://moicovid.com/map.html

- หากท่านเดินทางกลับพร้อมคนในครอบครัว ขอให้จัดกระเป๋าเดินทางโดยแยกเสื้อผ้าและของใช้จากกัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วเมื่อเดินทางถึงที่กักตัว

กรณีมีข้อสอบถาม
ขอให้อีเมลมาที่ rtetokyo2020.3@gmail.com โดยขอให้ตั้งหัวข้ออีเมลดังนี้
เที่ยวบินที่ลงทะเบียนไว้ - ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ เช่น
12 MAY 2021 NH847 - KONTHAI JAIDEE พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางมาด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง 3 วัน) 
ขอให้แจ้งยกเลิกทางอีเมลrtetokyo2020.3@gmail.com โดยขอให้ตั้งหัวข้ออีเมลดังนี้

ยกเลิกการเดินทาง 12 MAY 2021 NH847 - KONTHAI JAIDEE
พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางและ COE แนบมาทางอีเมลด้วย

4. สำหรับชาวต่างชาติ ขอให้ตรวจสอบวิธีการดำเนินการตามเว็บไซต์ด้านล่าง
http://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/9763/


タイ王国帰国のための重要事項(2021年6月30日)

     COVID-19 問題解決センター(Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA)) は、2021年7月1日以降空路でタイへ帰国するタイ国籍の政府検疫施設(Sate Quarantine もしくは、SQ)を中止すると発表しました。今後、タイへ帰国する全てのタイ国籍は、代替政府検疫施設(Alternative Quarantine もしくは、AQ)の利用が必須となり、隔離期間中の費用は自己負担となります。また、タイ入国後は、最低でも14日間の隔離が必要となり、タイ国籍の場合は英文診断書(fit to fly certificate/ travel health certification)及びPCR陰性証明書 (RT-PCR COVID – Negative certification)を渡航の際に航空会社に提示する必要はありません。(ただし、航空会社によっては提示を求める場合もあります。渡航前に必ずご利用される航空会社に直接ご確認頂くようお願い致します。)

※タイ王国帰国のための入国許可証(COE)申請方法

タイ国籍の方で2021年7月以降タイへの帰国を希望されている方は、下記の通り入国許可証(COE)手続きを行って下さい。

1. 航空券購入と隔離施設のご予約

1.1航空券購入

航空券は、ご利用される各航空会社のウェブサイトから直接購入もしくは、予約が出来ます。

※現在、大使館が指定したタイ国籍向けの帰国便は特にありません。タイ行きの全ての旅客便がご利用が可能です。

1.2 隔離施設のご予約
タイ政府から許可を得ている隔離施設(Authorized Platform)の一覧は下記からご参照下さい。

(1) https://entrythailand.go.th

上記のサイトから予約された方は、COE登録システム(COE Online)において、自動的に予約情報がアップデートされるため、隔離施設の予約確認書を別途COE登録システム(COE Online)上にて、アップロードする必要はありません。詳細は、下記よりご参照下さい。

(https://drive.google.com/file/d/1eueDaJb36Lwo5sXQfUir3pFhMbFO4X3g/view?usp=sharing)

(2) 直接ホテルへ問い合わせ予約手続きを行う。

(3) https://www.agoda.com/quarantineth

(4) https://asq.locanation.com/

(5) https://asq.ascendtravel.com/

1.3 旅券の有効期限が切れている、又は旅券を紛失した場合

航空券購入と隔離施設の予約手続きが終えた方で、旅券の有効期限が切れている、もしくは旅券を紛失した方は、下記の書類を添付の上、大使館までメールをお送り下さい。

- 紛失した旅券のコピー、又は有効期限切れの旅券原本

- 航空券

- 隔離施設の予約確認書

上記書類をメールに添付の上、大使館メールアドレス rtetokyo2020.3@gmail.com まで、お送りください。また、帰国の為の渡航書 (Emergency Travel Document) 申請の為、最低でも渡航日の7日前までにはメールをお送る下さい。その他、ご不明な点は下記よりご確認下さい。

http://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/67/

2. 渡航許可書(COE)申請(申請手続きは、最低でもご出発の7日前までに終えるようお願い致します。)

https://coethailand.mfa.go.th/

3.渡航時(チェックイン時)に必要な書類

3.1 パスポート原本

3.2 大使館発行の渡航許可書(COE)

3.3 航空券

3.4 T.8 form(下記のURLからダウンロード可能です。)

https://drive.google.com/file/d/1GCRRpFhnOcSTfUZkQD_Mx9X_Q2dCQvKG/view

3.5 隔離施設の予約確認書 (Alternative Quarantine)

3.6 Application Thailand Plus (ある場合)
Back to the list