ประกาศและประชาสัมพันธ์


การเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว Samui Plus (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า) ตั้งแต่วันที่15 กรกฎาคม 2564

17/07/2021

เงื่อนไขการเข้าร่วม

u ต้องเดินทางจากประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับอนุมัติให้เข้า Samui Plus(รายชื่อประเทศ)

*สำหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทยจะต้องพำนักอยู่ในประเทศที่เข้าร่วมโครงการหรือประเทศไทยอย่างน้อย21วันก่อนเดินทางเข้าพื้นที่โครงการบนเกาะสมุย

u ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตกำหนดอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง(linkInfographic วัคซีน)ทั้งนี้อนุญาตให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีนแต่เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองสามารถเข้า Samui Plusได้

* หากใบรับรองการฉีดวัคซีนเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ กรุณาแนบคำแปลภาษาอังกฤษมาด้วย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำแปล)

u ต้องมีใบรับรองผลตรวจหาเชื้อโควิด-19โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม.ก่อนการเดินทาง

u เข้าพักในโรงแรมมาตรฐาน Samui Extra+ (7 วันแรก)และ SHA+ (7 วันหลัง)

* กรณีพำนักในเกาะสมุยไม่เกิน7วันสามารถจองโรงแรมSamui Extra+ตามจำนวนวันที่เข้าพัก

u ผู้เดินทางจะต้องติดตั้งระบบติดตาม หรือapplication ตามที่ทางราชการกำหนดโดยห้ามปิดระบบติดตามตัวตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ หากฝ่าฝืนอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่ เมื่อครบ14วัน

------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเดินทางถึงเกาะสมุย

1. ผ่านด่านควบคุมโรค และด่านตรวจคนเข้าเมือง (ติดตั้งapplicationThailand Plus)
- ลงทะเบียนและดาวน์โหลด application Thailand Plus ได้ที่ https://thailandplus.in.th/th/

2. วันที่ 0 หรือวันที่ 1: เข้ารับการตรวจหาเชื้อและรอผลตรวจ ณ ห้องพัก ที่โรงแรม Samui Extra+ หากมีผลเป็นลบ สามารถทำกิจกรรมนอกห้องพักในบริเวณโรงแรม และพื้นที่ที่โรงแรมกำหนด (วันที่ 1-3)

3. วันที่ 4-7 (Sealed Route): อนุญาตให้เดินทางในเกาะสมุยได้ในเส้นทางที่กำหนดโดยต้องตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ในวันที่ 6-7ณ โรงแรมที่พักประเภท Samui Extra+

4. วันที่ 8-14 (Relaxed): เช็คอิน และรอผลตรวจ ณ โรงแรมSHA+ หากผลเป็นลบสามารถเดินทางในพื้นที่
เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า โดยต้องเปิดapplication ที่กำหนดไว้ตลอดเวลา

------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร และการลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย(COE)

A. เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อการลงทะเบียน

1. หนังสือเดินทาง

2. กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีติดเชื้อโควิด 19 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
(สำหรับชาวไทยระยะเวลาครอบคลุม 14 วันในสมุยสำหรับชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยหรือพำนักระยะยาวกรมธรรม์จะต้องครอบคลุมระยะเวลาขั้นต่ำ 1 ปี)
สามารถดูรายละเอียดและซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษา COVID-19 ในประเทศไทยได้ที่ https://covid19.tgia.org/

3. เอกสารยืนยันโรงแรมมาตรฐาน Samui Extra+(7 วันแรก)และ SHA+ (7 วันหลัง)
*ต้องมีหลักฐานยืนยันการชำระเงิน รวมทั้งมีค่าตรวจRT-PCRตามจำนวนครั้งที่กำหนด ซึ่งขึ้นกับระยะเวลา
การพำนักในพื้นที่นำร่อง
**หากเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยบัตรโดยสารเที่ยวเดียวหรือมีบัตรโดยสารที่ไม่ระบุวันกลับ / หรือพำนักในประเทศไทยตั้งแต่14วันขึ้นไปจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันการชำระค่าที่พักไม่ต่ำกว่า14คืน
*** กรณีพำนักในเกาะสมุยไม่เกิน7วัน(มีบัตรโดยสารเที่ยวบินขาออกภายใน 7 วัน) สามารถจองโรงแรม Samui Extra+ ตามจำนวนวันที่เข้าพักและแนบเอกสารเฉพาะSamui Extra+ เพียงอย่างเดียวในการลงทะเบียน

**** กรณีผู้ที่ต้องการออกจากเกาะสมุยไปยังจังหวัดอื่นในประเทศไทยต้องแสดงหลักฐานการพำนักในเกาะสมุยครบ 14 คืน และจะต้องมีหลักฐานยืนยันการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่แสดงผลเป็นลบตลอดระยะเวลา 14 วัน

สามารถดูรายชื่อโรงแรม Samui Extra+ ได้ที่รายชื่อโรงแรม Samui Extra+

สามารถดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ที่ https://www.thailandsha.com/shalists/เลือก “SHA+”, เลือก “Surat Thani”

4. เอกสารยืนยันการจองตรวจโควิด เช่น ใบเสร็จการจอง ซึ่งสามารถติดต่อกับโรงแรมโดยตรง โดยผู้เดินทางต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน3ครั้งหากพำนักในพื้นที่นำร่องไม่น้อยกว่า14วัน

5. บัตรโดยสารเครื่องบิน
เฉพาะผู้เดินทางเข้า Samui Plusสามารถบินตรง หรือ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน (transfer) ผ่านกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินของ Bangkok Airways (เที่ยวบิน transfer กรุงเทพ-สมุย) โดยจะผ่านด่านควบคุมโรคและตรวจคนเข้าเมืองที่กรุงเทพฯ จากนั้น เมื่อเดินทางถึงสมุย จึงจะตรวจวัดอุณหภูมิ ติดตั้ง application และตรวจ RT-PCR

B. การลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย

ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่ https://coethailand.mfa.go.th/

1. หน้าแรก เลือกรูปแบบการเดินทาง: “เข้าพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยว(Sandbox)”

2. การลงทะเบียนที่พัก (โรงแรมจะเป็นผู้เก็บค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19) จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) เลือกชื่อโรงแรม Samui Extra+ และอัปโหลดหลักฐานการจองที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 2) upload หลักฐานการจองโรงแรม SHA+ ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วโดยสามารถทำได้ทั้งการเชื่อมต่อข้อมูลโรงแรม SHA+ กับระบบ SHABAโดยกรอก SHABA ID และดึงข้อมูลการจองที่พักเข้าสู่ระบบโดยตรง หรือ upload เอกสาร SHABA Certificate เข้ามาในระบบ หากผู้เดินทางไม่สามารถลงทะเบียนที่พักโดยใช้SHABA ID ได้

** โปรดดำเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง 7 วัน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อควรระวัง

*กรณีผู้เดินทางเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว แต่พบว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ ผู้เดินทางจะต้องเข้ารับการกักกันใน ALQ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือเดินทางออกจากประเทศไทยทันที

**ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตTags:   Samui Plus

Back to the list