ประกาศและประชาสัมพันธ์


นายกรัฐมนตรีประกาศ "การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์" เป็นวาระแห่งชาติ

28/04/2015

นายกรัฐมนตรีประกาศ การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นวาระแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีประกาศ การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นวาระแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีประกาศ การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นวาระแห่งชาติ




Back to the list