ประกาศและประชาสัมพันธ์


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการประจำปี 2562 ของ สถานเอกอัครราชทูตฯ

18/02/2019

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการประจำปี 2562 ของ สถานเอกอัครราชทูตฯ
โดยยกเลิกวันศุกร์ที่ 3 พ.ค. 2562 และวันจันทร์ที่ 23 ธ.ค. 2562 และเปลี่ยนให้วันอังคารที่ 30 เม.ย. 2562 และวันจันทร์ที่ 20 พ.ค. 2562 เป็นวันหยุดราชการแทน ดังปรากฎตามประกาศวันหยุดราชการประจำปี 2562 ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ฉบับใหม่ที่แนบมาพร้อมนี้
Back to the list