ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564

06/01/2021

**ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
Certificate of Entry (COE)**


บุคคลสัญชาติไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สามารถซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากสายการบินต่าง ๆ และดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

1. ตรวจสอบและซื้อบัตรโดยสาร

1.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมมือกับสายการบินต่าง ๆ จัด “เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย” ซึ่งผู้โดยสารในเที่ยวบินเหล่านี้จะสามารถเข้ากักตัวในสถานกักตัวของรัฐ (State Quarantine หรือ SQ) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกักตัว อย่างไรก็ดี ผู้โดยสารจะต้องซื้อบัตรโดยสารด้วยตนเองโดยตรงจากเว็บไซต์/link ซื้อบัตรโดยสารของสายการบิน ดังนี้

1. เที่ยวบินวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สายการบิน JAL เที่ยวบิน JL031
(ภาษาญี่ปุ่น) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html
(ภาษาอังกฤษ) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html

2. เที่ยวบินวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 สายการบิน ANA เที่ยวบิน NH847
(เริ่มจำหน่ายวันที่ 13 มกราคม 2564)
https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk


3. เที่ยวบินวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สายการบินไทย เที่ยวบิน TG643 (link ซื้อบัตรโดยสาร)
https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page


4. เที่ยวบินวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สายการบิน JAL เที่ยวบิน JL031
(ภาษาญี่ปุ่น) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html
(ภาษาอังกฤษ) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html


5. เที่ยวบินวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สายการบิน ANA เที่ยวบิน NH847
(เริ่มจำหน่ายวันที่ 13 มกราคม 2564)
https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk


6. เที่ยวบินวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สายการบินไทย เที่ยวบิน TG643 (link ซื้อบัตรโดยสาร)
https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page


สำหรับท่านที่มีบัตรโดยสารอยู่แล้ว ขอให้ติดต่อสายการบินโดยตรงเพื่อเปลี่ยนวันเดินทางในบัตรโดยสารให้ตรงกับวันที่ต้องการเดินทางข้างต้น
- หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางของบัตรโดยสายการบินไทย ติดต่อการบินไทยที่หมายเลข 0570-064-015
- สำหรับสายการบิน JAL และ ANA สามารถตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนวันเดินทางตามลิงก์ซื้อบัตรโดยสารด้านบน

เมื่อท่านสามารถซื้อหรือเปลี่ยนบัตรโดยสารที่ตรงกับกำหนดวันเดินทางแล้ว โปรดลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามขั้นตอนที่ 2 ต่อไป

1.2 ผู้ที่เลือกจะไปกักตัวโดยเสียค่าใช้จ่ายเองในโรงแรมทางเลือก (Alternative State Quarantine หรือ ASQ): นอกเหนือจากเที่ยวบินที่ประกาศในข้อ 1.1 สามารถเลือกเดินทางโดยเที่ยวบินอื่น ๆ (Semi-Commercial flights) ได้ โดยซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของสายการบินหรือผ่านตัวแทนจำหน่าย และอัพโหลดบัตรโดยสารพร้อมใบจองโรงแรมทางเลือกเข้าสู่ระบบลงทะเบียนในข้อ 2 ด้านล่าง เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรม ASQ ได้ที่ http://www.hsscovid.com/

สำหรับผู้ที่มีบัตรโดยสารแล้ว แต่หนังสือเดินทางหมดอายุ/ไม่มีหนังสือเดินทาง ขอให้อีเมลแจ้งความประสงค์ที่ rtetokyo2020.3@gmail.com เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนัดวันทำหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity หรือ C.I.) ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับเดินทางก่อน โดยให้ส่งสำเนาหนังสือเดินทางฉบับเดิม พร้อมบัตรโดยสารมาอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง โปรดตรวจสอบเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อทำ C.I. ที่ link นี้ : http://site.thaiembassy.jp/th/news/consular/4229/


2. ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย
(โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง 7 วัน)

ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่ https://coethailand.mfa.go.th/

2.1 กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของท่านและอนุมัติในขั้นแรก (ใช้เวลา 1-3 วันทำการในการอนุมัติขั้นแรก)

* สำหรับผู้ที่มีหนังสือเดินทางมากกว่า 1 สัญชาติ ขอให้อัพโหลดหนังสือเดินทางสัญชาติอื่น เข้าระบบด้วย

2.2 เมื่อท่านได้รับอนุมัติในขั้นตอนแรกแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะเพื่อกรอกรายละเอียดการเดินทางและอัพโหลดบัตรโดยสาร รวมทั้งหลักฐานการสำรองโรงแรมทางเลือกหรือ ASQ (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะกักตัวที่ ASQ เท่านั้น) (ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 1-3 วันทำการ)

หมายเหตุ: หากไม่ดำเนินการอัพโหลดเอกสารให้ครบถ้วนภายใน 15 วัน ระบบจะลบชื่อของท่านโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่

2.3 เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางตามข้อ 2.2 แล้ว จะออกหนังสือรับรอง ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะ และคลิกดาวน์โหลดไฟล์ Certificate of Entry (COE) จากเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/ เพื่อพิมพ์เอกสาร ซึ่งจะต้องนำไปแสดงกับสายการบินในการ check-in ขึ้นเครื่อง พร้อมใบรับรองแพทย์ fit to fly รวมถึงยื่นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว

คลิกดูขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรอง (คลิป MOFA)

คลิกดูวิดีโอสาธิตขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง (คลิป MOFA)

2.4 ลงทะเบียนและดาวน์โหลด Application ThailandPlus ได้ที่ https://thailandplus.in.th/th/ เพื่อเก็บบันทึกประวัติการเดินทางประจำตัว และสามารถระบุความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 ในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้

3. เอกสารประกอบการเดินทางที่ต้องใช้เมื่อ Check in วันเดินทาง

3.1 หนังสือเดินทางฉบับจริง
3.2 หนังสือรับรองการเดินทาง (COE) จากสถานเอกอัครราชทูตฯ
3.3 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ที่ยืนยันว่า มีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) ขอให้ทางสถานพยาบาลออกโดยตัวพิมพ์ (ไม่เขียนด้วยลายมือทั้งแผ่น/ สามารถใช้แบบกรอกในฟอร์มได้/ ต้องมีตราประทับของสถานพยาบาลและให้ลงวันเวลาที่ตรวจด้วย) โดยต้องออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง เมื่อได้แล้ว ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองแพทย์ด้วย เช่น ตัวสะกดชื่อ วันเดือนปีเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ แนะนำให้ขอใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลติดตัวไว้ประกอบการเดินทางด้วย
3.4 บัตรโดยสารเครื่องบิน
3.5 ใบ ต.8 (โหลดได้ตามlink ต่อไปนี้)
https://drive.google.com/file/d/1GCRRpFhnOcSTfUZkQD_Mx9X_Q2dCQvKG/view
3.6 ใบจองโรงแรมกักตัวทางเลือก Alternative State Quarantine (ถ้ามี)

หมายเหตุ หากสายการบินที่ท่านเลือกใช้บริการมีข้อกำหนดให้ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือผลตรวจ COVID-19 แบบ PCR ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ท่านจะต้องจัดหาเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติม มิเช่นนั้น ท่านอาจถูกสายการบินนั้น ๆ ปฏิเสธการขึ้นเครื่องได้

ข้อแนะนำ
- ผู้เดินทางต้องยินยอมและรับทราบการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันภายหลังเดินทางถึงประเทศไทย นอกจากนี้ หากท่านต้องเดินทางข้ามจังหวัดหลังจากเสร็จสิ้นการกักตัวข้างต้น โปรดตรวจสอบมาตรการของแต่ละจังหวัดตามเว็บไซต์ด้านล่าง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า
http://moicovid.com/map.html

- การเตรียมใบรับรอง Fit to Fly : ขอให้ท่านโปรดดำเนินการเอง โดยสามารถติดต่อโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนอื่น ๆ

ตัวอย่างใบรับรอง fit to fly 

    สามารถนำใบนี้ปรึกษากับสถานพยาบาลเพื่อให้กรอกลงฟอร์มนี้ ประทับตราของสถานพยาบาล และใช้ประกอบการเดินทางได้ หรือใช้ตามแบบฟอร์มที่สถานพยาบาลกำหนดได้แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และขอแนะนำให้เก็บใบเสร็จรับเงินค่าใบตรวจสุขภาพไว้เป็นหลักฐานด้วย

- หากท่านเดินทางกลับพร้อมคนในครอบครัว ขอให้จัดกระเป๋าเดินทางโดยแยกเสื้อผ้าและของใช้จากกัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วเมื่อเดินทางถึงที่กักตัว

กรณีมีข้อสอบถาม
ขอให้อีเมลมาที่ rtetokyo2020.3@gmail.com โดยขอให้ตั้งหัวข้ออีเมลดังนี้
เที่ยวบินที่ลงทะเบียนไว้ - ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ เช่น
4 FEB TG643 - KONTHAI JAIDEE พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางมาด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง 3 วัน) 
ขอให้แจ้งยกเลิกทางอีเมล rtetokyo2020.3@gmail.com โดยขอให้ตั้งหัวข้ออีเมลดังนี้

ยกเลิกการเดินทาง - เที่ยวบินที่ลงทะเบียนไว้ - ชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษ

เช่น ยกเลิกการเดินทาง 4 FEB TG643 - KONTHAI JAIDEE
พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางและ COE แนบมาทางอีเมลด้วย


4. สำหรับชาวต่างชาติ ขอให้ตรวจสอบวิธีการดำเนินการตามเว็บไซต์ด้านล่าง
http://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/9763/

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยหลังเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ขอให้ติดตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับเที่ยวบินเดือนมีนาคม 2564 และวิธีการดำเนินการ ซึ่งมีกำหนดจะประกาศในช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564
タイ王国帰国のための入国許可証(COE)申請方法

タイ国籍の方で2021年2月にタイへの帰国を希望されている方は、タイへの入国を許可されている下記航空会社から特別便の日付の航空券を購入することができます。詳細は以下の通りです。

1.航空券購入

在東京タイ王国大使館は、新型コロナウィルス感染拡大防止管理局から許可を得て、各航空会社の協力の元、タイ国籍のためのタイへの帰国便を以下の日程で行います。また、以下の各航空会社のURLから航空券購入手続きが可能です。

1. 2021年2月3日(水) 日本航空 JL31便ิ

(日本語) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html

(英語) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html

2. 2021年2月10日(水) 全日空 NH847便
(発売は 1/13(水)のAM10時より販売開始)

(https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk)

3. 2021年2月11日(木)タイ国際航空 TG643便

https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page

4. 2021年2月17日(水)日本航空 JL31便

(日本語) https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html

(英語) https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html

5. 2021年2月24日(水) 全日空 NH847便

(発売は 1/13(水)の AM 10時より販売開始)

https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk

6. 2021年2月25日(木)タイ国際航空 TG643便

https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page

既に航空券をお持ちの方は、上記日程への振替手続きのため各航空会社に直接お問合せ下さい。


※日付の振替ができない場合は、新たに購入して頂く必要があります。

タイ国際航空の航空券をお持ちの方で振替手続きが必要な方は、タイ国際航空問合せ先 0570-064-015 までお問合せ下さい。

日本航空、又は全日空の航空券を既にお持ちの方は、上記の各航空会社URLから振替手続きに関する情報をご確認下さい。また、上記日程の航空券購入、もしくは航空券振替手続きが終りましたら、大使館発行の渡航許可書(COE)申請のため、下記2番の登録手続きを行って下さい。


2.渡航許可書(COE)を申請する

https://coethailand.mfa.go.th/


3.渡航時(チェックイン時)に必要な書類

3.1 パスポート原本

3.2 大使館発行の渡航許可書(COE)

3.3 英文診断書原本 (チェックイン時に発行から72時間以内であること。健康上問題がなく、海外への渡航可能と記した英文診断書(Fit to Fly Health Certificate))

注意1 手書きの診断書不可。パソコンで打ちだしたもの。

注意2 発行日の記載と医療機関の公印が必須。

注意3 発行後、診断書内の名前スペル、生年月日、パスポート番号が正しいかご確認下さい。

注意4 診断書の領収書も渡航時にご持参ください。


※英文診断書の例文が必要な方は、下記の英文診断書例文をご参照下さい。

https://drive.google.com/file/d/1rJ5yxUTsq_XBIWtHSDi9UkOSFMbl0OX/view?usp=sharing


3.4 航空券

3.5 T.8 form(下記のURLからダウンロード可能です。)

3.6 ASQホテル予約確認書(Alternative State Quarantine)(ある場合)
Back to the list