ประกาศและประชาสัมพันธ์


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (緊急事態宣言発令期間中の連絡先) ช่องทางติดต่อในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2 (8 ม.ค. – 7 ก.พ. 2564)

12/01/2021
Back to the list