ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเป็นภาษาญี่ปุ่น และระบบสารสนเทศสำหรับนักธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 แจ้งการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเป็นภาษาญี่ปุ่น และระบบสารสนเทศสำหรับนักธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ดังนี้


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 24 Next