ประกาศและประชาสัมพันธ์

ASEAN-Japan Centre (AJC) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "FUTURE LEADERS’ DECLARATION ON ASEAN-JAPAN COOPERATION FOR INTERNATIONAL MARINE PLASTIC WASTE"

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "FUTURE LEADERS’ DECLARATION ON ASEAN-JAPAN COOPERATION FOR INTERNATIONAL MARINE PLASTIC WASTE" หมดเขตวันที่ 15 กันยายน 2563

The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก

The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2021-2022 ในระดับปริญญาโท-เอก
ตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ https://www.grips.ac.jp/en/

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เดินทางจากไทย จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการการเข้าเมืองของชาวต่างชาติเพิ่มเติม จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 (และอาจมีการขยายเวลาออกไปอีก) โดยสำหรับประเทศไทยมีรายละเอียด ดังนี้


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 42 Next