ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศหยุดการบริการของฝ่ายกงสุลในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดโครงการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างท้องถิ่น และคนไทยในญี่ปุ่น ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561


Pages: Prev. 1 ... 5 6 7 8 9 ... 33 Next