ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศ!! ญี่ปุ่นเพิ่มโทษผู้ที่นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อย่างผิดกฎหมาย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63

กฎหมายคุ้มครองโรคระบาดสัตว์ ฉบับแก้ไข (Act on Domestic Animal Infectious Diseases Control) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่

ประกาศคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 7/2563

เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เดินทางจากไทย จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการการเข้าเมืองของชาวต่างชาติเพิ่มเติม จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยสำหรับประเทศไทยมีรายละเอียด ดังนี้

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กรกฎาคม 2563

***ตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว และกำลังอยู่ในระหว่างขอเที่ยวบินเพิ่มเติม หากมีเปิดใหม่จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง***

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำทางเลือกหนึ่งในการช่วยคลายความกังวลในการใช้ชีวิตของท่านในญี่ปุ่น ด้วยแอพพลิเคชั่น COCOA

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำทางเลือกหนึ่งในการช่วยคลายความกังวลในการใช้ชีวิตของท่านในญี่ปุ่น ได้แก่ แอพพลิเคชั่น COCOA (ย่อมาจาก COVID-19 Contact Confirming Application) ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น แอพฯ จะแจ้งเตือนบุคคลที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากที่ผ่านมาเคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในระยะไม่เกิน 1 เมตร นานเกิน 15 นาที

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ เนื่องจากเห็นว่า สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่วนใหญ่ได้แล้ว


Pages: Prev. 1 ... 6 7 8 9 10 ... 47 Next