ประกาศและประชาสัมพันธ์

Best wishes from Thailand to Japan

ประเทศไทยขอส่งความห่วงใยและกำลังใจให้กับชาวญี่ปุ่น เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามบริษัท/นักธุรกิจไทย/พนักงานคนไทยที่ประสบปัญหาในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น (ขอรับข้อมูลภายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กำลังรวบรวมข้อมูลบริษัท/นักธุรกิจไทย/พนักงานคนไทยที่ประสบปัญหาจากมาตรการห้ามเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และอาจขยายช่วงเวลาเพิ่มเติม

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดโอซากา เกียวโต และเฮียวโกะ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายกรัฐมนตรีอาเบะ ชินโซ ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมในอีก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดโอซากา จังหวัดเกียวโต และจังหวัด
เฮียวโกะ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 39 จังหวัด

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายกรัฐมนตรีอาเบะ ชินโซ ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 39 จังหวัด ซึ่งรวมถึง 5 จังหวัดที่เป็นจังหวัดเฝ้าระวังพิเศษ ได้แก่ จังหวัดอิบารากิ จังหวัดอิชิกาวะ จังหวัดกิฟุ จังหวัดไอจิ และ จังหวัดฟูกูโอกะ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ขยายเวลาขอให้ชะลอการรับบริการด้านกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ขยายเวลาขอให้ชะลอการรับบริการด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ สืบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

รายละเอียดการขอรับเงินเยียวยา 1 แสนเยน สำหรับคนไทยในญี่ปุ่น

รายละเอียดการขอรับเงินเยียวยา 1 แสนเยน สำหรับคนไทยในญี่ปุ่น 
หากท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนสํามะโนประชากร ณ วันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2020


Pages: Prev. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 47 Next