ข่าวกงสุล

กรณีนักท่องเที่ยวไทยทำหนังสือเดินทางสูญหาย

ข้อแนะนำควรปฏิบัติกรณีนักท่องเที่ยวทำหนังสือเดินทางสูญหาย

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดนากาโนะ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจรที่จังหวัดนากาโนะ ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิวเวลา 14.30 น.) ณ ศูนย์กลางสวัสดิการสังคมประจำจังหวัดนากาโนะ จ.นากาโนะ เลขที่ 7-1-7 Nagasato, Nagano-shi, Nagano-ken

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดชิซึโอกะ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้คำปรึกษาด้านกงสุล อาทิ งานหนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฎร และทะเบียนครอบครัว ภายในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 11 ณ Aoba Symbol Road จังหวัดชิซึโอกะ ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น.

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดอิบารากิ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจร ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00-15.00 น.(ปิดรับเรื่อง 14.30 น.) ณ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ จังหวัดอิบารากิ

ญี่ปุ่นเปิดสายด่วนผู้บริโภคเป็นภาษาไทยเพื่อสำหรับนักท่องเที่ยวที่ประสบปัญหา

ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคของญี่ปุ่นได้เปิดให้บริการสายด่วนหมายเลข 03-5449-0906

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในประเทศไทย

Six Additional Visa on Arrival Checkpoints to Thailand

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม

มาตรการคำสั่งให้ออกจากประเทศญี่ปุ่น กรณีคนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเกินกำหนด (โอเวอร์สเตย์หรือหนีวีซ่า)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจึงได้ขอความร่วมมือสถานทูตฯ ในการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเกินกำหนด (โอเวอร์สเตย์หรือหนีวีซ่า) เข้ามอบตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น โดยใช้ประโยชน์จากมาตรการคำสั่งให้ออกจากประเทศญี่ปุ่น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ


Pages: 1 2 3 4 5 ... 7 Next