ข่าวกงสุล


การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดกุมมะ

06/06/2019

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการกงสุลสัญจรในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิวเวลา 14.30 น.) ณ Shibukawa Chuo Kominkan
Back to the list