ข่าวกงสุล


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การปรับรูปเเบบการให้บริการด้านกงสุล และมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา

26/05/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การปรับรูปแบบการให้บริการด้านกงสุล และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการรับบริการด้านกงสุล 
โดยขอให้ผู้ประสงค์จะรับบริการทุกท่านนัดหมายล่วงหน้า ทางอีเมล์  เพื่อป้องกันการแออัด และลดระยะเวลาการรอคิวภายในห้องรับเรื่อง   
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการแพร่ระบาดฯ ระยะที่สองที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

 
Back to the list