ข่าวกงสุล


ประกาศ เรื่องการติดต่อรับบริการด้านกงสุล ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)

16/11/2020

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการด้านกงสุลตามเวลาทำการปกติ สำหรับบริการด้านกงสุล จันทร์ – ศุกร์

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์ หนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน

9.30 - 12.00 น. และ 13.30 - 15.00 น. 
(เฉพาะผู้ที่นัดหมายแล้วเท่านั้น)

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ผู้ประสงค์จะรับบริการนัดหมายล่วงหน้าทุกกรณีเพื่อป้องกันการแออัดและลดระยะเวลาการรอคิวภายในห้องรับเรื่องรายละเอียดดังนี้

■ หนังสือเดินทาง


- ผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทาง โปรดลงทะเบียนออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าตามลิงค์ด้านล่าง
                   สำหรับผู้ที่ประสงค์ทำหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งบัตรประชาชน สามารถลงทะเบียนได้ในลิงค์นี้

- เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทาง >>> Link
(ท่านสามารถมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หลังจากที่หนังสือเดินทางเล่มเก่าหมดอายุแล้ว โดยไม่เสียค่าปรับใดๆ)


- สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาโปรดนัดหมายที่
โทร :06-6262-9226, 06-6262-9227
อีเมล์: rtcgosaka.consularsection@gmail.com
Facebook: 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา


- สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ โปรดนัดหมายที

โทร : 092-739-9090 
อีเมล์ : consular.FUK@mfa.mail.go.th
Facebook: 
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ


บัตรประชาชน


- ผู้ที่ประสงค์จะทำบัตรประชาชน โปรดลงทะเบียนออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าตามลิงค์ด้านล่าง

                                     สำหรับผู้ที่ประสงค์ทำบัตรประชาชนเท่านั้น กรุณาลงทะเบียนที่ลิงค์นี้

หมายเหตุ บัตรประชาชนเริ่มลงทะเบียนระบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
- เอกสารประกอบการทำบัตรประชาชน>>>
 
Link 


■ นิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร และทะเบียนครอบครัว


-ผู้ที่ประสงค์จะรับบริการด้านนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว โปรดทำการนัดหมายล่วงหน้าตามลิงค์ด้านล่าง 

- เอกสารประกอบการทำเรื่องนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร >>> Link
- แบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆ>>> 
Link


■ การรับรองเอกสาร (นินโช 認証)


 - ผู้ที่ประสงค์จะรับบริการรับรองเอกสาร (นินโช) โปรดลงทะเบียนนัดหมายได้ตาม urlด้านล่าง   


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือผู้มาขอรับบริการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ดังนี้

- ขอให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดช่วงเวลาที่รับบริการ
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อ และขอสงวนสิทธิงดให้บริการผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการน่าสงสัย หรือมีประวัติเพิ่งเดินทางเข้าญี่ปุ่นและยังกักตัวไม่ครบ 14 วัน
- ขอให้ผู้ที่จะขอรับบริการเท่านั้นเข้ามาในบริเวณฝ่ายกงสุล โดยไม่อนุญาตให้นำผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่
- โปรดใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อซึ่งจัดเตรียมไว้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการ ทำความสะอาดมือและข้อมือ
- ขอให้ผู้ที่มีอาการป่วยและมีไข้ หรือหายใจไม่สะดวก งดการเดินทางไปรับบริการ

                                                                                           

                                                                                         ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วย
Back to the list