ข่าวกงสุล

มาตรการคำสั่งให้ออกจากประเทศญี่ปุ่น กรณีคนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเกินกำหนด (โอเวอร์สเตย์หรือหนีวีซ่า)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจึงได้ขอความร่วมมือสถานทูตฯ ในการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเกินกำหนด (โอเวอร์สเตย์หรือหนีวีซ่า) เข้ามอบตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น โดยใช้ประโยชน์จากมาตรการคำสั่งให้ออกจากประเทศญี่ปุ่น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบการอบรมตามโครงการช่วยเหลือและส่งเสริมสุขภาพจิตคนไทยในญี่ปุ่น

โครงการช่วยเหลือและส่งเสริมสุขภาพจิตคนไทยในญี่ปุ่น

การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 4/2559 ที่จังหวัดนีกาตะ

การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 4/2559 ที่จังหวัดนีกาตะ

คู่มือคนไทยในญี่ปุ่น ปี 2559 ฉบับออนไลน์

“คู่มือคนไทยในญี่ปุ่น” เล่มนี้เป็นเล่มที่ 5 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดพิมพ์ขึ้น โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโอซากาและเขตคันไซ และจัดทำรูปเล่มให้เล็กลง เพื่อความสะดวกในการพกพา ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์จากกระทรวงการต่างประเทศ

การทำบัตรประชาชนไทย

จิรายุ ตั้งศรีสุข (เจมส์) มีจิตอาสาช่วยประชาสัมพันธ์การให้บริการทำบัตรประชาชนสำหรับท่านที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นของสถานทูตฯ ท่านที่บัตรประชาชนหมดอายุ หาย หรือ ได้เปลี่ยนชื่อ/ สกุลที่อำเภอที่ไทยแล้ว สามารถขอรับบริการดังกล่าวได้ที่สถานทูต เวลา 9.00- 11.30 น. และ เวลา 13.30 -14.30 น.

การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 3/2559 ณ ศูนย์นานาชาติ จังหวัดโทจิกิ

การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 3/2559 ณ ศูนย์นานาชาติ จังหวัดโทจิกิ

การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2559 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดยามานาชิ

การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2559 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดยามานาชิ

ประกาศการให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2559 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดกุมมะ

ประกาศการให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2559 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดกุมมะ

เอกสารการบรรยายเรื่องกฏหมายมรดกไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกสารการบรรยายเรื่องกฏหมายมรดกไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
กฎหมายมรดกไทย ร.ต.ท.ดร.อุทัย อาทิเวช  อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ปรท., อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 8 Next