ข่าวกงสุล

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

ตามที่ท่านได้เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักรไว้นั้น หากท่านมีความประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งดังกล่าว ขอให้ท่านกรอกแบบคำขอยกเลิกให้ครบถ้วนพร้อมแนบสำเนาบบัตรประชาชน

บทสรุปเนื้อหา กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองฉบับใหม่ของญี่ปุ่น กำหนดเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2555

วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงระบบการควมคุมคนต่างชาติ คือ เพื่อทำฐานข้อมูลร่วมระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอสำหรับบริหารจัดการเกี่ยวกับการพำนักอาศัยของคนต่างชาติในญี่ปุ่น

กระทรวงการต่างประเทศแจ้งปรับปรุงระบบการตรวจลงตราสื่อมวลชนต่างชาติที่เข้าไปทำงานในประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2553 กระทรวงการต่างประเทศได้ปรับปรุงการลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างชาติที่เข้าไปทำงานในประเทศไทย โดยใช้ระบบออนไลน์ หรือ MMOS : MFA Media Online Service ดังนี้

การแก้ไขกฎหมายควบคุมการเข้าเมืองและผู้อพยพ ในส่วนโครงการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสรุปสาระสำคัญการแก้ไขกฎหมายควบคุมการเข้าเมืองและผู้อพยพ ในส่วนโครงการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพื่อเป็นข้อมูล ดังนี้

กรมตรวจคนเข้าเมืองจะเริ่มใช้ระบบใหม่ในการตรวจคนเข้าเมืองตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

กรมตรวจคนเข้าเมือง ประเทศญี่ปุ่นจะเปลี่ยนแปลงระบบตรวจคนเข้าเมืองใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ประเทศญี่ปุ่นจะอ่านบันทึกพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยอุปกรณ์พิเศษพร้อมการถ่ายรูปหน้าตรงของชาวต่างชาติที่ยื่นคำร้องเมื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next