ข่าวกงสุล

แบบสำรวจคนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาด้านการทะเบียนราษฎร

ดาวน์โหลด แบบสำรวจคนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาด้านการทะเบียนราษฎร

การจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนการหย่าตามกฎหมายไทย

การจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนการหย่าตามกฎหมายไทย ผู้ร้อง (คู่สมรสหรือคู่หย่า) ต้องไปดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนไม่ได้

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว )

การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติในการสมรส (คงอินโยเก็งกุบิโชเมโช) ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อนำไปยื่นที่อำเภอญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่จะทำการสมรสภายใต้กฎหมายญี่ปุ่นนั้น ผู้ที่จะทำการสมรสทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่นจะต้องไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานทูตฯ

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

ตามที่ท่านได้เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักรไว้นั้น หากท่านมีความประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งดังกล่าว ขอให้ท่านกรอกแบบคำขอยกเลิกให้ครบถ้วนพร้อมแนบสำเนาบบัตรประชาชน

บทสรุปเนื้อหา กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองฉบับใหม่ของญี่ปุ่น กำหนดเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2555

วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงระบบการควมคุมคนต่างชาติ คือ เพื่อทำฐานข้อมูลร่วมระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอสำหรับบริหารจัดการเกี่ยวกับการพำนักอาศัยของคนต่างชาติในญี่ปุ่น

กระทรวงการต่างประเทศแจ้งปรับปรุงระบบการตรวจลงตราสื่อมวลชนต่างชาติที่เข้าไปทำงานในประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2553 กระทรวงการต่างประเทศได้ปรับปรุงการลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างชาติที่เข้าไปทำงานในประเทศไทย โดยใช้ระบบออนไลน์ หรือ MMOS : MFA Media Online Service ดังนี้

การแก้ไขกฎหมายควบคุมการเข้าเมืองและผู้อพยพ ในส่วนโครงการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสรุปสาระสำคัญการแก้ไขกฎหมายควบคุมการเข้าเมืองและผู้อพยพ ในส่วนโครงการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพื่อเป็นข้อมูล ดังนี้


Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 8 Next