ข่าวกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศแจ้งปรับปรุงระบบการตรวจลงตราสื่อมวลชนต่างชาติที่เข้าไปทำงานในประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2553 กระทรวงการต่างประเทศได้ปรับปรุงการลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างชาติที่เข้าไปทำงานในประเทศไทย โดยใช้ระบบออนไลน์ หรือ MMOS : MFA Media Online Service ดังนี้

การแก้ไขกฎหมายควบคุมการเข้าเมืองและผู้อพยพ ในส่วนโครงการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสรุปสาระสำคัญการแก้ไขกฎหมายควบคุมการเข้าเมืองและผู้อพยพ ในส่วนโครงการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพื่อเป็นข้อมูล ดังนี้

กรมตรวจคนเข้าเมืองจะเริ่มใช้ระบบใหม่ในการตรวจคนเข้าเมืองตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

กรมตรวจคนเข้าเมือง ประเทศญี่ปุ่นจะเปลี่ยนแปลงระบบตรวจคนเข้าเมืองใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ประเทศญี่ปุ่นจะอ่านบันทึกพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยอุปกรณ์พิเศษพร้อมการถ่ายรูปหน้าตรงของชาวต่างชาติที่ยื่นคำร้องเมื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง / ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิฯ

คนไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว หากท่านมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนเสียง หรือถอนชื่อเพื่อกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย

การระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด A H1N1 ในญี่ปุ่น

ตามที่ได้มีการระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด A H1N1 ในญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประกาศให้ทราบ ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงระบบการลงทะเบียนและบัตรประจำตัวคนต่างด้าวในญี่ปุ่น

นสพ. Yomiuri ฉบับประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 และนสพ. Japan Times ฉบับประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ลงข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการลงทะเบียนและบัตรประจำตัวคนต่างด้าวในญี่ปุ่น ดังนี้


Pages: Prev. 1 ... 4 5 6 7 8 Next