ข่าวกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ชี้แจงเรื่องโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Hitachi

ตามที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮิตาชิ จ.อิบารากิ ได้ลงประกาศในเวปไซต์ของโรงเรียนโดยมีข้อความพาดพิงถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับประกาศดังกล่าว

โรงเรียนสอนภาษาในญี่ปุ่นบางแห่งมีพฤติกรรมไม่น่าเชื่อถือ

ปัจจุบันนักเรียนและนักศึกษาไทยสนใจและเดินทางมาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นในโรงเรียนสอนภาษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพดี และมีความน่าเชื่อถือ

เครือข่ายชุมชนไทยในญี่ปุ่น อบอุ่น...เข้มแข็งดูแลกันและกัน

ขณะที่หลากหลายประเทศอาจเป็นดินแดนใฝ่ฝัน เป็นจุดหมายของการเดินทางไปถึงซึ่งนอกเหนือ จากการพักผ่อนท่องเที่ยวแล้วยัง มีจุดหมายของการทำงาน แสวงหาโอกาสรายได้ที่คาดคิดว่ามี ความคุ้มค่า

ติดต่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (อี-พาสปอร์ต) แต่เนิ่นๆ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านที่ยังใช้หนังสือเดินทางระบบเดิม ติดต่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (อี-พาสปอร์ต)

ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548

ปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่จำนวนมากเนื่องจากหนังสือเดินทางเล่มเดิมสูญหาย สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประชาสัมพันธ์บางส่วนของระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ให้ทราบ

ประกาศใช้กฎหมาย พ.ร.บ.คำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551

ประกาศใช้แล้วกฎหมายคำนำหน้านามหญิง สาวแต่งงานแล้วเฮ! เลือกใช้ "นาง" หรือ "นางสาว" ได้ตามความสมัครใจ พวกเป็นหม้ายก็กลับไปชื่อ "นางสาว" ได้เหมือนเดิม

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการรับรองเอกสารอิเลคโทรนิคส์ของหอการค้าไทย

เอกสารออกโดยหอการค้าไทยที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิคส์ลงนามรับรองและดำเนินการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้น เมื่อนำมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเอกสาร ผู้ร้องต้องยื่นคำร้องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเอกสารที่ต้องการรับรอง

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการลงทะเบียนคนต่างด้าวในญี่ปุ่น

ตามที่ปรากฏใน Japanese Morning Press Highlights ประจำวันที่ 25 ม.ค. 51 หน้า 8 จัดทำโดยสอท. สหรัฐฯ สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้


Pages: Prev. 1 ... 4 5 6 7 8 Next