ค้นหา

 
Found: 7

2013.09.17การบรรยายพิเศษ กฎหมายไทยใกล้ตัว และ ความรู้สู้ภัยพิบัติ

... ได้จัดการบรรยายพิเศษที่หอประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยายและตอบข้อซักถามในหัวข้อ กฎหมายไทยใกล้ตัว โดยได้รับความร่วมมือจากคณะอัยการสูงสุดจากประเทศไทย นำโดยนายสัตยา อรุณาธารี รองอัยการสูงสุด ...
17/09/2013

จัดการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายไทยใกล้ตัวและความรู้สู้ภัยพิบัติ

... จัดการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายไทยใกล้ตัวและความรู้สู้ภัยพิบัติ เพื่อให้ความรู้แก่คนไทยเกี่ยวกับงานด้านสัญชาติ นิติกรณ์ กฎหมาย และสิทธิต่างๆ ของคนไทย และวิธีการอาศัยอยู่ต่างประเทศอย่างมีความสุข ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ตอบคำถามและไขข้อข้องใจในประเด็นต่างๆ ...
13/09/2014

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดอิบารากิ

... รวมทั้งบุคคลากรจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้มาให้คำบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินเอกสารต่างๆของไทย อาทิเช่น เรื่องการขอและสละสัญชาติ กฎหมายเรื่องที่ดิน และการขอวีซ่าให้แก่คู่สมรส เป็นต้น

ประกาศใช้กฎหมาย พ.ร.บ.คำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551

... โดยให้แจ้งต่อนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการตามตามพระราชบัญญัตินี้ ...
09/10/2009

การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย

จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลสัญชาติไทย หากต้องการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ...

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

... จะต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินในประเทศไทย Q. หญิงไทยเมื่อได้สัญชาติอื่นตามสามีแล้ว จำเป็นต้องสละสัญชาติไทยหรือไม่ A. กฎหมายไทยมิได้กำหนดว่าให้สละสัญชาติไทย แต่หากประสงค์จะสละสัญชาติไทย ก็สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอสละสัญชาติไทยได้ อย่างไรก็ดี กรณีขอแปลงสัญชาติเป็นญี่ปุ่น ...

แต่งงานในญี่ปุ่น ( คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว )

... หากไม่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น ก็สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ / สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ หรือไม่ก็เดินทางกลับมาจดทะเบียนสมรสได้ที่อำเภอท้องถิ่นของตนเองที่ประเทศไทยได้ค่ะซึ่งถือว่าสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายของญีปุ่นได้ด้วย ...
  relevance date