ค้นหา

 
Found: 65

การจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่ (Thailand – Japan High Level Joint Commission หรือ HLJC) ครั้งที่ 5

... รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายโมเทกิ โทชิมิตสึ... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่ (Thailand – Japan High Level Joint Commission หรือ HLJC) ครั้งที่... ... ในการบริหารจัดการโรงงานเพื่อผลิตภาพ (Lean IoT Plant management and Execution – LIPE) กระทรวงการต่างประเทศในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ...
HLJC
10/08/2021

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่

... ที่ระบุว่าได้จดทะเบียนสมรสแล้วจากอำเภอญี่ปุ่   นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่ (โคเซกิโทฮง) ไปประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ (ไกมุโช)  นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่ (โคเซกิโทฮง) ที่ประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ ...

การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่

กรณีจดทะเบียนหย่ากับชาวญี่ปุ่ ขั้นตอนการจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่ ... ... (โคเซกิโทฮง) ไปประทับตรากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ (ไกมุโช) นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่... ... แล้วไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่ ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

... อยู่ระหว่างเตรียมการทดลองวัคซีนที่ผลิตภายในประเทศด้วยเทคโนโลยี mRNA ภายในปีนี้กับผู้ทดลองจำนวนกว่าพันคน โดยมีเป้าหมายการผลิตใช้จริงในปีงบประมาณ 2565  - กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเริ่มประชาสัมพันธ์องค์กร NPO ที่ให้บริการปรึกษาปัญหาแก่ชาวญี่ปุ่นในต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก ...
COVID-19
13/07/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการกักตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศไทย เป็นการชั่วคราว

... ญี่ปุ่นเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการกักตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศไทย เป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการกักตัวสำหรับชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ ...
04/06/2021

ข่าวสารนิเทศ เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศขยายช่วงเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน และกึ่งฉุกเฉิน(มัมโบ) จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564

... ทางการญี่ปุ่นอาจปรับปรุงมาตรการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ท่านสามารถติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ********** 1 มิถุนายน 2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่ ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

... รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ พัฒนาการและมาตรการสำคัญ - เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ยกระดับคำเตือนการเดินทางไป 7 ประเทศ จากระดับ 2 (ไม่เดินทางไปหากไม่มีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วน) ...
19/05/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและ ๓ จังหวัด ให้สิ้นสุดในวันที่ ๒๑ มีนาคม ...

... สำหรับผู้ที่กลับเข้าญี่ปุ่นจากการเดินทางไปติดต่อธุรกิจในต่างประเทศทุกประเทศเป็นการชั่วคราว ดังปรากฏตามเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ https://www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000190.html           ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นอาจปรับปรุงมาตรการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศขยายช่วงเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 10 จังหวัดจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564

... ยังคงมีผลจนกว่าจะสิ้นสุดการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (ในชั้นนี้ จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564) ดังปรากฏตามเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html ทั้งนี้ ทางการญี่ปุ่นอาจปรับปรุงมาตรการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ท่านสามารถติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ ...
05/02/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม 7 จังหวัดสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

... ทางการญี่ปุ่นอาจปรับปรุงมาตรการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ท่านสามารถติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่ และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกั ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 7 Next
  relevance date