ค้นหา

 
Found: 29

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดอะโอะโมะริ โดยการนำของ รัฐมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่

... ได้เดินทางเยือนจังหวัดอะโอะโมะริ โดยการนำของนายฟุมิโอะ คิชิดะ รัฐมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นตามโครงการ Local to Global ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือระหว่างจังหวัดอะโอะโมะริ ...

รองปลัดธานีฯ เข้าร่วมการเสวนา International Economic Forum on Asia ครั้งที่ 1

... บรมนาถบพิตรในการป้องกันและเตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติ การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง DEV กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ และ Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) และมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน รวมถึงผู้แทนระดับรัฐมนตรี และนักการเมืองชั้นนำของญี่ปุ่

พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่

... สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และนายคาซูกะ นาชิดะ อธิบดี Southeast and Southwest Asian Affairs Department กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ ร่วมกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ ...
07/02/2017

การสละสัญชาติไทย

... และนำเอกสารไปรับรองลายมือชื่อของผู้แปลที่โคโชนินยาคุบะ แล้วจึงไปขอประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่) 1.4 ใบทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่นพร้อมคำแปล (แปลเป็นภาษาไทย และนำเอกสารไปรับรองลายมือชื่อของผู้แปลที่โคโชนินยาคุบะ ...
19/01/2017

หนังสือมอบอำนาจ

... หนังสือรับรองประวัติการยื่นขอทำใบอนุญาตขับรถยนต์ 3. ขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรสและหย่า 4. กรณีบิดามารดาอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่ และประสงค์ให้ผู้อื่นพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศไทย 5. ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับที่ดิน สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ...
19/01/2017

กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และต้องการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง

กรณีคู่สมรสชาวญี่ปุ่นถึงแก่กรรม ขั้นตอนหลังจากคู่สมรสชาวญี่ปุ่นถึงแก่กรรม ขอทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่ (โคเซกิโทฮง) 1 ชุด ที่ระบุว่าคู่สมรสถึงแก่กรรมจากอำเภอญี่ปุ่ ... ... (โคเซกิโทฮง) ไปประทับตรากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ (ไกมุโช) นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่... ... แล้วไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่...
19/01/2017

การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่

กรณีจดทะเบียนหย่ากับชาวญี่ปุ่ ขั้นตอนการจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่ ... ... (โคเซกิโทฮง) ไปประทับตรากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ (ไกมุโช) นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่... ... แล้วไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่...
19/01/2017

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่

กรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวญี่ปุ่ ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่ ... ... (โคเซกิโทฮง) ไปประทับตรากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ (ไกมุโช) นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่... ... แล้วไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่...
19/01/2017

เอกอัครราชทูตเลี้ยงรับรองคณะโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

... เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่คณะโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำโดยนางศันสนีย์ สหัสสะรังษี รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจสีเขียวที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 โครงการดังกล่าวดำเนินงานโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ...

เอกอัครราชทูตฯ หารือข้อราชการกับอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่

... อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โต๊ะไทย กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ โดยได้มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง ในเรื่องการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date