ค้นหา

 
Found: 12

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนั้นเป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2555 กำหนดไว้ได้แก่ การออกบัตรในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย ...

ประกาศ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนั้นเป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด ค่า ธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2555 กำหนดไว้ได้แก่ การออกบัตรในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย ...

หนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ

... หนังสือเดินทาง 2. บัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือบัตรไซริวการ์ด 5. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือหนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ 2,000 เยน เอกสารของบุคคลต่างด้าว ...
27/03/2020

การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ...

กรณีทำหนังสือเดินทางสูญหาย

ขอทำหนังสือเดินทางใหม่ (กรณีเล่มเดิมสูญหาย) ค่าธรรมเนียม 9000 เยน เอกสารยื่นประกอบ ใบแจ้งความ (เคซัทซึโชเม 警察証明) ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจไม่สามารถใช้งานได้) ...

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... และจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามี ให้นำหลักฐานการหย่า และการจดทะเบียนสมรสมาแสดงด้วย ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียม 9,000 เยน ช่องทางการร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน ...
16/10/2020

การแจ้งตาย

... ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน คำแปลภาษาไทยของหนังสือรับรองการแจ้งตาย (ชิโบโทโดเคะคิไซจิโคโชเมโช) พร้อมค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร ในข้อ 8. และข้อ 9. จำนวน 4,000 เยน (ตัวอย่างคำแปลหนังสือรับรองการตาย) หนังสืออนุญาตเผาศพ ...
27/03/2020

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

... และวันที่เข้ารับการศึกษาและวันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาพร้อมฉบับแปลภาษาไทยที่ผู้แปลลงชื่อรับรองการแปลถูกต้องแล้ว 1 ฉบับ บัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด) ค่าธรรมเนียม 2,000 เยน (สำหรับการประทับตรารับรองคำแปลหนังสือรับรองการศึกษา) ระยะเวลาดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูต ...
05/11/2018

ขอเชิญเข้าร่วมชมงานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่น-อาเซียน Japan-ASEAN Cultural Exchange Program

... เวลา 13.20-17.30 น. (เริ่มเปิดประตู 13.00 น.) ที่ The National Olympics Memorial Youth Center สำหรับผู้ลงทะเบียน 200 ท่านแรกก่อนวันที่ 14 ต.. 59 ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้า สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.centerye.org/ หรือส่งทางอีเมล์หรือแฟกซ์ได้โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ...
05/10/2016
Pages: 1 2 Next
  relevance date