ค้นหา

 
Found: 2

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หากต้องการขอสัญชาติไทยและสูติบัตรไทยให้บุตร ... ... ใบสำคัญการสมรส สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรส ... ... เอกสารบิดามารดาญี่ปุ่ คำร้องนิติกรณ์  ... ... กรณีบิดามารดายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือบิดามารดาสมรสภายหลังบุตรเกิด ... ... กรณีขอแปลงสัญชาติเป็นญี่ปุ่ กฎหมายญี่ปุ่นบังคับให้สละสัญชาติเดิมภายใน ...
27/03/2020

การจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนการหย่าตามกฎหมายไทย

การจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนการหย่าตามกฎหมายไทย ผู้ร้อง (คู่สมรสหรือคู่หย่า) ต้องไปดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนไม่ได้ การจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนการหย่าตามกฎหมายไทย ...
  relevance date