ค้นหา

 
Found: 5

การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่น

... ขั้นตอนการจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่น ขอทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) 1 ชุด ที่ระบุว่าได้จดทะเบียนหย่าแล้วจากอำเภอญี่ปุ่น (เพื่อยื่นประกอบการแจ้งหย่าที่อำเภอไทย) นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น ...

การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย

จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลสัญชาติไทย ... ... หนังสือรับรองความเป็นโสด หรือหนังสือรับรองว่าไม่เคยสมรสกับผู้ใดภายหลังการหย่าฉบับจริง... ... กรุณาเตรียมสำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าไทยมาด้วย และหากฝ่ายหญิงเคยจดทะเบียนหย่...

การจดทะเบียนหย่าตามกฏหมายไทย

หากต้องการจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คู่หย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองพร้อมพยาน ...

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

... หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรส (กรณีบิดามารดาสมรส) ใบสำคัญการหย่า สำเนาทะเบียนหย่ หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวหย่า (กรณีมารดาเคยหย่า) ... ... กรุณาเตรียมสำเนาสูติบัตรของบุตรคนก่อนมาด้วย หมายเหตุ กรณีบิดามารดายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือบิดามารดาสมรสภายหลังบุตรเกิด ...

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... พร้อมบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ(เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 6) 1.2.2 กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดา ... ... (เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 4) 1.2.3 กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่ บิดาหรือมารดาที่ระบุให้เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียว ...
  relevance date