ค้นหา

 
Found: 232

สถาเออัคราทูตฯ เิดให้บลงทะเบียทำหังสือเดิางอไละจำเดือ พฤษภาคม 2564

                 สำหับผู้ที่ะสงค์ทำหังสือเดิทาง พ้อมทั้งบัต สามาถลงทะเบียได้ใลิงค์ี้ โดสวมห้าามัยเมื่อมาใ้บ ทั้งี้ เพื่อลดความหาแห้องับเื่อง ... ... ขออภัยใความไม่สะดวมา ณ ที่ี้ ด้วย - ัดหมายทางอีเมล์   rtetokyo2020.consular@gmail.com   เฉพาะผู้ที่ะสงค์จะับบด้านิติณ์ ...

าศสถาเออัคราทูต ณ ุงโตเียวเิดให้คไทยใญีุ่่ ลงทะเบียแจ้งความะสงค์จะลับะเทศไทยใ่วงเดือ ...

■  ข้อมูลสำคัญ ตั้งแต่วัที่ 1 เมษาย 2564 จะมีลี่ยลงมาตี่ยวข้องับเดิทางเข้าะเทศไทยของคไทย ... ... ผู้เดิทางลับจาะเทศที่มีเื้อลายพัธุ์ยังคงต้องเข้าับกัตัวเเวลาไม่้อยว่า... ... ด่าควบคุมโคติดต่อะหว่างะเทศ มิเนั้ ผู้เดิางอาจต้องตัวเเวลาไม่้อยว่า...

สถาณ์แพะบาดของเื้อ COVID-19 ใะเทศญีุ่่ ะจำวัที่ 1 เมษาย 2564

- ผู้ติดเื้อสะสมใะเทศ (สถาะ 31 มี.ค. 64) 475,157 ค (เพิ่มขึ้ ... ... จังหวัดที่มีผู้ติดเื้อเพิ่มายวัมาที่สุด 5 อัดับแ ได้แ่ จังหวัดโอซาา... ... ให้ลูค้าใส่ห้าามัยะหว่างอยู่ใ้า ลดะยะเวลาเิดทำถึง...
01/04/2021

สถาณ์แพะบาดของเื้อ COVID-19 ใะเทศญีุ่่ ะจำวัที่ 30 มีาคม 2564

- ผู้ติดเื้อสะสมใะเทศ (สถาะ 29 มี.ค. 64) 470,233 ค (เพิ่มขึ้ ... ... จังหวัดที่มีผู้ติดเื้อเพิ่มายวัมาที่สุด 5 อัดับแ ได้แุงโตเียว... ... ยังมีแผเข้า่วมทดลองใ้แอพลิเคของสมาคมขส่งทางอาศะหว่างะเทศ (IATA) ต่อได้วย
30/03/2021

สถาณ์แพะบาดของเื้อ COVID-19 ใะเทศญีุ่่ ะจำวัที่ 19 มีาคม 2564

- ผู้ติดเื้อสะสมใะเทศ (สถาะ 18 มี.ค. 64) 452,771 ค (เพิ่มขึ้ ... ... จังหวัดที่มีผู้ติดเื้อเพิ่มายวัมาที่สุด 5 อัดับแ ได้แุงโตเียว... ... และดำเมาต้องระบาดตามแวทางอย่างเค่งคัด โดยัฐบาลจะจัดสรเงิ่วยเหลือผู้อบที่ให้ความ่วมมือวัละ...
19/03/2021

าศสถาเออัคราทูต ณ ุงโตเียว เื่อง ญีุ่่เลิกาาศสถาณ์ฉุเฉิุงโตเียวและ ๓ จังหวัด ...

          เมื่อค่ำวัที่ ๑๘ มีาคม ๒๕๖๔ ายซูะ โยิฮิเดะ ายัฐมีญีุ่่ ได้แถลงาศยเลิสถาณ์ฉุเฉิุงโตเียว ... ....๐๐ . และดำเมาต้องระบาดตามแวทางอย่างเค่งคัด โดยัฐบาลจะจัดสรเงิ่วยเหลือผู้อบที่ให้ความ่วมมือวัละ ...

ลงทะเบียทำหังสือเดิางอไล

สถาเออัคราทูตฯ เิดให้บตามติ โดยผู้ะสงค์จะับบต้องลงทะเบียนัดหมายล่วงห้าที่ สำหับผู้ที่ะสงค์ทำหังสือเดิทาง ...

าศสถาเออัคราทูต ณ ุงโตเียวเิดให้คไทยใญีุ่่ ลงทะเบียแจ้งความะสงค์จะลับะเทศไทยใ่วงเดือ ...

■ ข้อมูลสำคัญ   ตั้งแต่วัที่ 1 เมษาย 2564 จะมีลี่ยลงมาตี่ยวข้องับเดิทางเข้าะเทศไทยของคไทย ... ... ผู้เดิทางลับจาะเทศที่มีเื้อลายพัธุ์ยังคงต้องเข้าับกัตัวเเวลาไม่้อยว่า... ... ด่าควบคุมโคติดต่อะหว่างะเทศ มิเนั้ ผู้เดิางอาจต้องตัวเเวลาไม่้อยว่า...

สถาณ์แพะบาดของเื้อ COVID-19 ใะเทศญีุ่่ ะจำวัที่ 4 มีาคม 2564

- ผู้ติดเื้อสะสมใะเทศ (สถาะ 3 มี.ค. 64) 435,547 ค (เพิ่มขึ้ ... ... จังหวัดที่มีผู้ติดเื้อเพิ่มายวัมาที่สุด 5 อัดับแ ได้แุงโตเียว... .... โอาวะ ซึ่งเลำเลียงทางอาศคั้งแญีุ่่
04/03/2021

สถาณ์แพะบาดของเื้อ COVID-19 ใะเทศญีุ่่ ะจำวัที่ 19 ุมภาพัธ์ 2564

- ผู้ติดเื้อสะสมใะเทศ (สถาะ 18 .พ. 64) 422,035 ค (เพิ่มขึ้ 1,537 ค) - จังหวัดที่มีผู้ติดเื้อเพิ่มายวัมาที่สุด ... ... แอพลิเคั่นี้จะใะบบ AI ที่พัฒาขึ้คำวณโดยอ้างอิงับข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ับจากาสำวจของท้องถิ่ ...
19/02/2021
Pages: 1 2 3 4 5 ... 24 Next
  relevance date