ค้นหา

 
Found: 224

ติดต่อสถาเออัคราทูตฯ

สถาเออัคราทูตฯ ย้ายมาที่ทำแห่งใหม่แล้วตั้งแต่เดือฎาคม ... ... Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021 03 5789 2433 03 5789 2428 ใ่วงาศสถาณ์ฉุเฉิุงโตเียวของัฐบาลญีุ่่... ... คือ สถาีเมุโะ (สายถไฟ JR Yamanote (ทางอด้าทิศตะวัออ) และสายถไฟใต้ดิ...
25/01/2021

สถาเออัคราทูตฯ เิดให้บลงทะเบียทำหังสือเดิางอไละจำเดือ ุมภาพัธ์ 2564

                 สำหับผู้ที่ะสงค์ทำหังสือเดิทาง พ้อมทั้งบัต สามาถลงทะเบียได้ใลิงค์ี้ โดสวมห้าามัยเมื่อมาใ้บ ทั้งี้ เพื่อลดความหาแห้องับเื่อง ... ... ขออภัยใความไม่สะดวมา ณ ที่ี้ ด้วย - ัดหมายทางอีเมล์   rtetokyo2020.consular@gmail.com   เฉพาะผู้ที่ะสงค์จะับบด้านิติณ์ ...

้ไขัญหาสืบทอดิจของะเทศญีุ่่

ญีุ่่ะเทศที่เข้าสู่สังคมสูงอายุมาตั้งแต่ี 2538 ซึ่งได้่อให้เิดความท้าทายต่าง ๆ ตามมา เ ขาดแคลงงา ภาะของภาคัฐที่เพิ่มขึ้ดูแลผู้สูงอายุ ... ... Enterprise Agency, Japan (SME Agency) ใี 2559 เี่ยวับความสัมพัธ์ะหว่างอายุของผู้บิหาับยอดขายใอบ 3 ี พบว่า ยิ่งผู้บิหาอายุมาขึ้ ...

าศสถาเออัคราทูต ณ ุงโตเียว เื่อง ญีุ่่าศสถาณ์ฉุเฉิเขตุงโตเียว และ 3 จังหวัดใเขติมณฑล ...

ื่องญีุ่่ออาศะงับเดิทางเข้าญีุ่่จาทุะเทศและภูมิภาคเั่วคาวั้ เมื่อวัที่ 7 มาคม 2564 เวลา 18.00 . ายซูะ ... ... อย่างไ็ดี ส่งเสิมให้มีียสอผ่าางอไล์ ทั้งี้ สอบเข้ามหาวิทยาลัยใ่วงลายเดือาคม ...

สถาณ์แพะบาดของเื้อ COVID-19 ใะเทศญีุ่่ ะจำวัที่ 8 มาคม 2564

- ผู้ติดเื้อสะสมใะเทศ 267,004 ค (สถาะ 7 ม.ค. 64) เพิ่มขึ้ 7,570 ค (เพิ่มสูงเ 7,000 คต่อวัั้งแ) - จังหวัดที่มีผู้ติดเื้อเพิ่มายวัมาที่สุด ... ... ส่งเสิมให้มีียสอผ่าางอไล์ ทั้งี้ สอบเข้ามหาวิทยาลัยใ่วงลายเดือ...
08/01/2021

าศสถาเออัคราทูต ณ ุงโตเียวเิดให้คไทยใญีุ่่ ลงทะเบียแจ้งความะสงค์จะลับะเทศไทยใ่วงเดือ ...

**ขั้ตอขอหังสือับองเพื่อเดิทางลับะเทศไทย Certificate of Entry (COE)** บุคคลสัญาติไทยใะเทศญีุ่่ที่ะสงค์จะเดิทางลับะเทศไทยใเดือุมภาพัธ์ ... ... (โดดำเให้เียบ้อย่อวัเดิทาง 3 วั)  ขอให้แจ้งยเลิางอีเมล rtetokyo2020.3@gmail.com โดยขอให้ตั้งหัวข้ออีเมลดังี้ ...

ะเบียบทำหังสือเดิทาง

คู่มือสำหับ: งาังสือเดิางอิเล็ส์ใต่างะเทศ (ณียื่ขอที่สถาเออัคราทูต ุงโตเียว) ห่วยงาที่ับผิดอบ: ...

ะเทศไทยได้ับความไว้วางใจให้เเจ้าภาพจัดแข่งขัแบดมิตัายใหญ่ะดับสูงที่สุดSuper series 1000 สามายติดต่อที่อิมแพค อา่า ...

· โยเซ์ ไทยแลด์ โอเพ่ ะหว่างวัที่ 12-17 มาคม ... ... ะหว่างวัที่ 19-24 มาคม 2564 · เอเอสบีซี บีดับเบิ้ลยูเอฟ ... ... แข่งขัั้งี้ถือเะวัติศาสต์ห้าใหม่ของวงแบดมิตัไทยที่ได้ับสิทธิ์ให้จัดแข่งขัแบดมิตัะดับสูงที่สุด ... ... โดยผู้แทของะเทศเดียวจะอยู่ด้วยทั้งหมดแต่ละลุ่มห้ามและไม่สามาถเดิางอเส้ทางที่ำหดไว้ได้ ...

เออัคราทูตะเทศอาเซียะจำญีุ่่แลลี่ยข้อคิดเห็ับัฐมีว่าะทวงต่างะเทศญีุ่่

เมื่อวัที่ 16 ธัวาคม 2563 เออัคราทูตะเทศสมาอาเซียะจำญีุ่่วมทั้งายสิงห์ทอง ... ... ุงโตเียวได้ย้ำความสำคัญของความ่วมมือะหว่างอาเซียับญีุ่่ โดยเฉพาะใโอาสที่ไทยจะดำงตำแห่งะเทศ ...
16/12/2020

าศสถาเออัคราทูต ณ ุงโตเียวเิดให้คไทยใญีุ่่ ลงทะเบียแจ้งความะสงค์จะลับะเทศไทยใ่วงเดือ ...

**ขั้ตอขอหังสือับองเพื่อเดิทางลับะเทศไทย Certificate of Entry (COE)** บุคคลสัญาติไทยใะเทศญีุ่่ที่ะสงค์จะเดิทางลับะเทศไทยใเดือาคม ... ... ขอให้แบสำเาหังสือเดิทางและ COE มาแจ้งยเลิางอีเมลด้วย 4. สำหับาวต่างาติ ขอให้ตวจสอบวิธีดำเตามเว็บไซต์ด้าล่าง ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 23 Next
  relevance date