ค้นหา

 
Found: 158

เออัคราทูตฯ ให้ต้อับหัวห้าผู้ตวจะทวงแงงาและคณะ

เมื่อวัที่ 20 มิถุาย 2562 ายบรสา บุนาค เออัคราทูต ณ ุงโตเียว ให้ต้อับางอัจฉา แ้วัยเจิญ หัวห้าผู้ตวจะทวงแงงา และคณะ เข้าเยี่ยมคาวะเออัคราทูตฯ โดยมีวัตถุะสงค์เพื่อแจ้งให้ทาบเื่องวจและหาือแลลี่ยข้อมูลเี่ยวับสถาณ์แงงาไทยใญีุ่่ ...
20/06/2019

เออัคราทูตฯ ได้ับเียติล่าวเิดสำงาของบิษัท Nikken Sekkei (ะเทศไทย)

เมื่อวัที่ 22 มีาคม 2562 ายบรสา บุนาค เออัคราทูตฯ ใด้ับเียติล่าวเิดสำงาของบิษัท Nikken Sekkei (ะเทศไทย) ซึ่งถือเับความสัมพัธ์ะหว่างไทยและญีุ่่ด้าเศษฐิจ ... ... บิษัท Nikken Sekkei เิษัทด้าออแบบและ่อสางอดับ 1 ใญีุ่่ และอัดับ 2 ของโล โดยได้ส้าง ...
22/03/2019

เออัคราทูตฯ ให้ต้อับัฐมีว่าะทวงพัฒาสังคมและความมั่คงของมุษย์และคณะ

เมื่อวัที่ 16 มีาคม 2562 เออัคราทูตบรสา บุนาค ได้ให้ต้อับพลเอ ... ... ัฐมีว่าะทวงพัฒาสังคมและความมั่คงของมุษย์ ายเลิศัญญา บูณบัณฑิต อธิบดีิจสตีและสถาบัอบคัว... ... ดำเงาและะสาส่งต่อให้ความ่วยเหลือะหว่างอาสาสมัคและสถาเออัคราทูตฯ...

สถาเออัคราทูตฯ ขอเิญไทยลงทะเบียเลือตั้งอาณาจั

ตามที่มีพฤษฎีาให้มีเลือตั้งสมาสภาผู้แทาษฎ และคณะรมเลือตั้งได้ำหดให้วัที่ 24 เดือมีาคม พ.ศ. 2562 เวัเลือตั้ง สถาเออัคราทูต ... ... ทุท่าที่จะเลือตั้งต้องลงทะเบียใหม่ ) คือ 1. ลงทะเบียด้วยตเองทางอเตอ์เ็ตที่ http://www.khonthai.com ตั้งแต่บัดี้จถึงวัที่...
29/01/2019

สถาเออัคราทูตฯ ขอเิญไทยลงทะเบียเลือตั้งอาณาจั

ตามที่มีพฤษฎีาให้มีเลือตั้งสมาสภาผู้แทาษฎ และคณะรมเลือตั้งได้ำหดให้วัที่ 24 เดือมีาคม พ.ศ. 2562 เวัเลือตั้ง สถาเออัคราทูต ... ...                1. ลงทะเบียด้วยตเองทางอเตอ์เ็ตที่ http://www.khonthai.com ตั้งแต่บัดี้จถึงวัที่...
25/01/2019

อัคราทูตเข้า่วมใพิธีลงามบัทึความเข้าใจะหว่างสำงาผู้ตวจแผ่ดิับะทวงิจภายใและสื่อสาญีุ่่

เมื่อวัที่ 13 พ.ย. 61 เออัคราทูต ณ ุงโตเียว ได้มอบหมายให้ายเิดาย ใ้ไววิทย์ อัคราทูต เผู้แทสัขีพยาลงามบัทึความเข้าใจว่าด้วยความ่วมมือทวิภาคีะหว่างองค์ผู้ตวจแผ่ดิแห่งอาณาจัไทยับ ...

เออัคราทูตฯ เะธาิดงา Buriram Night

เมื่อวัที่ 29 ส.ค. 2561 ายบรสา บุนาค เออัคราทูต ณ ุงโตเียว ได้เะธาิดงา Buriram Night ที่โงแม Prince Park Tower ุงโตเียว ... ... บุญโต) ายเวิ ิดอบ ะธาที่ษา สามางอเตอ์เั่ล เซอิต บุัมย์ างสาวคุณจิาพ ...
29/08/2018

องายัฐมีสมคิด เะธา่วมุมคณะรมาธิร่วมะดับสูงไทย - ญีุ่่ั้งที่ 4

ุมคณะรมาธิร่วมะดับสูงไทย - ญีุ่่ั้งที่ ๔ ได้มีขึ้เมื่อวัที่ ๑๘ ฎาคม ๒๕๖๑ ... ... ทั้งสองฝ่ายจะเ่งัดหาือะดับเทคิคะหว่างอธิบดีมเจจาค้าะหว่างะเทศับหัวห้าคณะเจจาฝ่ายญีุ่่ ...

เออัคราทูตฯ เข้า่วมเสัขีพยาพิธีมอบางวัล Award for Social Contribution 2018

เมื่อวัที่ 6 ฎาคม 2561 ายบรสา บุนาค เออัคราทูต ณ ุงโตเียว ได้เข้า่วมเสัขีพยาพิธีมอบางวัล Award for Social Contribution 2018 ซึ่งจัดขึ้ั้งที่ 50 ณ โงแมอิมพีเียล ุงโตเียว โดยมีางอาคิเอะ อาเบะ ภิยา ม. อาเบะ เะธาพิธี ...
06/07/2018

เออัคราทูตฯ ให้ต้อับคณะรมิษัท M.C.S. Steel Public Company Limited

เมื่อวัที่ 5 มิถุาย 2561 ด. Naiyaun Chi ะธา บมจ. M.C.S. Steel พ้อมด้วยผู้บิหาระดับสูงของบิษัท ... ... ได้เข้าเยี่ยมคาวะายบรสา บุนาค เออัคราทูต ณ ุงโตเียว ที่สถาเออัคราทูตฯ... ... หลังจาั้จึงส่งลับไยังญีุ่่เพื่อใ้ใ่อสางอาคาต่าง ๆ ัจจุบัิษัทฯ...
05/06/2018
Pages: 1 2 3 4 5 ... 16 Next
  relevance date