ค้นหา

 
Found: 16

กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และต้องการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง

... (โคเซกิโทฮง) 1 ชุด ที่ระบุว่าคู่สมรสถึงแก่กรรมจากอำเภอญี่ปุ่น (เพื่อยื่นประกอบการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมที่อำเภอไทย) นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563

... ลิงค์ใบยินยอมรับการกักตัว มาที่ Email : rtetokyo2020.3@gmail.com โดยทันที โดยเขียนหัวข้อว่า “วันที่ประสงค์เดินทาง NOV flight-ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)” เช่น “4 NOV flight-KONTHAI JAIDEE”         II. สำหรับเที่ยวบินของ TG ขอให้ดำเนินการ ดังนี้     1....
16/10/2020

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) 3. เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพิ่มเติม เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) กรณีเอกสารที่นำมาแสดงเป็นภาษาต่างประเทศขอให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กันยายน 2563

... ลิงค์ใบยินยอมรับการกักตัว มาที่ Email : rtetokyo2020.3@gmail.com โดยทันที โดยเขียนหัวข้อว่า “วันที่ประสงค์เดินทาง SEPTEMBER flight-ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)” เช่น “9 SEP flight-KONTHAI JAIDEE” หมายเหตุ - การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อลงทะเบียนในลิงค์และสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
17/08/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ตุลาคม 2563

... ขอให้ส่งเอกสารต่อไปนี้ มาที่ Email : rtetokyo2020.3@gmail.com ในโอกาสแรก โดยเขียนหัวข้อว่า “วันที่ประสงค์เดินทาง OCT flight-ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)” เช่น “7 OCT flight-KONTHAI JAIDEE” 2.1) หน้าหนังสือเดินทาง 2.2) หน้าบัตรโดยสาร 2.3) ใบมอบตัว (ถ้ามี) ...
18/09/2020

เครือข่ายคนไทยในประเทศญี่ปุ่นฝากประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคนไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด”

... ซาวาดะ ผ่าน Online Zoom Meeting ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สนใจแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ ผ่านทางเว็บไซต์ tnj.jimdofree.com หรือทางไลน์ ID ...
24/11/2020

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

... ขอให้ผู้ที่มีบัตรโดยสารอยู่แล้ว ส่งหน้าหนังสือเดินทางและบัตรโดยสารมาที่ Email : rtetokyo2020.3@gmail.com โดยเขียนหัวข้อว่า 9 MAY flight-ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)-เที่ยวบินที่มี-วันเดินทางในตั๋ว เช่น “9 MAY flight-KOMTHAI JAIDEE-NH847-5 APR” ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารของ ...
27/04/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงปลายเดือน มิถุนายน 2563

... ขอให้ส่งหน้าหนังสือเดินทางและบัตรโดยสารมาที่ Email : rtetokyo2020.3@gmail.com โดยทันที โดยเขียนหัวข้อว่า “วันที่ประสงค์เดินทาง JUNE flight-ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)-เที่ยวบินที่มีตั๋ว-วันเดินทางในตั๋ว” เช่น “09 JUNE flight-KONTHAI JAIDEE-JL031-01JULY” อนึ่ง โดยที่โควตาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ...
27/05/2020

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงปลายเดือน พฤษภาคม 2563

... ขอให้ส่งหน้าหนังสือเดินทางและบัตรโดยสารมาที่  Email : rtetokyo2020.3@gmail.com โดยทันที โดยเขียนหัวข้อว่า  25 MAY flight-ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)-เที่ยวบินที่มี-วันเดินทางในตั๋ว เช่น “25 MAY flight-KONTHAI JAIDEE-TG643-25 MAY” อนึ่ง โดยที่โควตาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ...
11/05/2020

กรณีทำหนังสือเดินทางสูญหาย

... ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หากข้อมูลในหนังสือเดินทางไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ต้องแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่อำเภอไทยให้ถูกต้องก่อน ใช้เวลาประมาณ ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date