ค้นหา

 
Found: 7

กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และต้องการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง

... (โคเซกิโทฮง) 1 ชุด ที่ระบุว่าคู่สมรสถึงแก่กรรมจากอำเภอญี่ปุ่น (เพื่อยื่นประกอบการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมที่อำเภอไทย) นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ...

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 3 หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้ามี) เฉพาะกรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานหรือใบแจ้งความเฉพาะกรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานหาย ... ... ที่จำเป็นต้องนำมาแสดงเพิ่มเติม เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) กรณีเอกสารที่นำมาแสดงเป็นภาษาต่างประเทศขอให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร ...

บทสรุปเนื้อหา กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองฉบับใหม่ของญี่ปุ่น กำหนดเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2555

... (ไซริวการ์ด) ไปประกอบด้วย กรณีแจ้งเปลี่ยนชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ ต้องแจ้งต่อ ตม.... ... เดือนก่อนบัตรหมดอายุ กรณีขอทำ Resident Card ใหม่เพื่อทดแทนบัตรเดิม กรณีสูญหายหรือถูกขโมย ต้องติดต่อ ตม. ภายใน ...

มาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางจากญี่ปุ่นกลับไทย

... ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สำหรับผู้ที่ส่งเอกสารไปที่ e-mail เดิม แล้วยังไม่ได้รับเอกสารใบรับรอง  ขอให้ส่งไปที่ ... ... ชั่วโมงแต่ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงก่อนเดินทาง โดยระบุชื่อ/นามสกุล/เที่ยวบิน/วันเดินทาง ที่หัวข้อของ e-mail และสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
COVID-19
19/03/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มกราคม 2564

... ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับเดินทางก่อน โดยให้ส่งสำเนาหนังสือเดินทางฉบับเดิม พร้อมบัตรโดยสารมาอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง ... ... โดยขอให้ตั้งหัวข้ออีเมล ดังนี้ เที่ยวบินที่ลงทะเบียนไว้ - ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ เช่น 7 JAN TG643 - KONTHAI JAIDEE พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางมาเพื่อระบุตัวตน ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564

... ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับเดินทางก่อน โดยให้ส่งสำเนาหนังสือเดินทางฉบับเดิม พร้อมบัตรโดยสารมาอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง ... ... โดยขอให้ตั้งหัวข้ออีเมลดังนี้ เที่ยวบินที่ลงทะเบียนไว้ - ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ เช่น 4 FEB TG643 - KONTHAI JAIDEE พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางมาด้วย ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ธันวาคม 2563

... เพื่อนัดวันทำเอกสารสำหรับเดินทางก่อน โดยให้ส่งสำเนาหนังสือเดินทางฉบับเดิม พร้อมบัตรโดยสารมาอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง ... ... โดยขอให้ตั้งหัวข้ออีเมลดังนี้ เที่ยวบินที่ลงทะเบียนไว้ - ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ เช่น 3 DEC TG643 - KONTHAI JAIDEE พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางมาเพื่อระบุตัวตน ...
  relevance date