ค้นหา

 
Found: 8

การปรับรูปเเบบการให้บริการด้านกงสุล และมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การปรับรูปแบบการให้บริการด้านกงสุล และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ...
26/05/2020

ประกาศ เรื่องการติดต่อรับบริการด้านกงสุล ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)

ประกาศ เรื่องการติดต่อรับบริการด้านกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการด้านกงสุลทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์ หนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่องการปรับเวลาให้บริการด้านกงสุล

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในญี่ปุ่น และเพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำและคำร้องขอของรัฐบาลญี่ปุ่นและผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวขอปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการตั้งแต่วันที่...
27/03/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดโอซากา เกียวโต และเฮียวโกะ

...  สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังคงเปิดทำการในระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียว โดยจะให้บริการด้านกงสุลแก่ผู้มีเหตุฉุกเฉิน เร่งด่วน และผู้ที่ได้นัดหมายไว้ก่อนแล้วเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 39 จังหวัด

... สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังคงเปิดทำการในระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียว โดยจะให้บริการด้านกงสุลแก่ผู้มีเหตุฉุกเฉิน เร่งด่วน และผู้ที่ได้นัดหมายไว้ก่อนแล้วเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ...
16/05/2020
  relevance date