ค้นหา

 
Found: 14

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

... ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9) และสำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ...
19/01/2017

การรับบุตรบุญธรรม

... หน้าต่ออายุหนังสือเดินทาง และหน้าเปลี่ยนนามสกุล กรณีมีวีซ่า กรุณาถ่ายสำเนาหน้าวีซามาด้วย 1 ชุด บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง หรือบัตรเหลืองติดรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่ายหรือเอกสารรับรองบุคคลคัดจากฐานข้อมูล ...
13/09/2018

กรณีทำหนังสือเดินทางสูญหาย

... ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจไม่สามารถใช้งานได้) สำเนาหนังสือเดินทาง (หากมี) บัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด (ถ่ายสำเนาหน้าบ้านเลขที่และหน้าที่ระบุชื่อผู้ร้อง) ...

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น

... สถานที่ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ สำเนาเอกสารประจำตัวบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางและเก็บไว้กับตัว รวมทั้งเก็บรักษาหนังสือเดินทางไว้ในที่ปลอดภัย ...
Pages: Prev. 1 2
  relevance date