ค้นหา

 
Found: 4

2013.11.05 บรรยายพิเศษที่ Bunkyo University Shonan Campus

... วิทยาเขตโชนัน โดยได้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กิจกรรมของสถานทูต และ ... ... ซึ่งเป็นมิตรแท้ในยามยากดังที่เห็นในช่วงที่ทั้งสองประเทศประสบภัยพิบัติ จากนั้นได้ตอบคำถามของนักศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยทั้งนี้ ...
07/11/2013

วัดนิตไทยจิ

... เพราะเป็นการยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลที่มีอยู่จริง ยังผลให้ประวัติศาสตร์ที่เคยเชื่อกันในหลายวงการว่า พระพุทธเจ้ามิได้เป็นมนุษย์ในโลกนี้ ... ... ที่ลานด้านหน้าวัดนิตไทยจิ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในวันปิยมหาราชของทุกปี จากนั้น พระสงฆ์ประจำวัดนิตไทยจิ ...
15/06/2016

ประวัติของพระพุทธอนาวรณญาณ

นายกษิต ภิรมย์ (อดีต)เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เมื่อได้เริ่มมารับหน้าที่ที่กรุงโตเกียวในเดือนพฤศจิกายน 2544 ได้พบกับเศียรพระพุทธรูปอยู่ในห้องเก็บสัมภาระของสถานเอกอัครราชทูตฯ บังเกิดความสลดใจว่า...

ความเห็นนักเรียนญี่ปุ่นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

... ที่มีความเชื่อมโยงกับญี่ปุ่น คล้ายคลึง หรือแตกต่างจากญี่ปุ่น อาทิเช่น ประวัติศาสตร์ ศาสนาพุทธ วัฒนธรรม และอาหารไทย ... ... และปัจจุบันก็ยังได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทั้งสองประเทศประสบความยากลำบากจากภัยพิบัติ ทำให้นักเรียนเกิดความประทับใจ ปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษามิตรภาพระหว่างสองประเทศไว้ให้แน่นแฟ้น ...
  relevance date