ค้นหา

 
Found: 15

การสัมมนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร

... รายเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสภาพการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมอาหารไทยและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการด้านอาหารของไทยและญี่ปุ่น นอกจากนี้ ภายในงานยังเปิดรับให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเป็นรายไป
04/02/2020

เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานเปิดพาวิลเลียนประเทศไทยในงาน Interior Lifestyle TOKYO 2019

... ภายใต้โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ SME ไทยที่มีศักยภาพได้ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยแก่ผู้ซื้อนานาชาติ โดยเอกอัครราชทูตฯได้เยี่ยมชมทุกบู้ทของผู้ประกอบการไทย พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์รสนิยมของชาวญี่ปุ่น
17/07/2019

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

... สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ พล.ต.มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง... ... เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในทุกมิติแก่คณะ โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยเข้าร่วมอธิบายข้อมูลต่างๆ... ... แก่คณะฯ ด้วย อาทิ แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของญี่ปุ่น การจ้างแรงงานผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น...

ผู้บริหารบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล นำผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น ในสาขาพลังงาน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ในประเทศไทย อาทิ black pellets เพื่อส่งออกมายังประเทศญี่ปุ่น สำหรับใช้ในโรงงานผลิตไฟฟ้า อนึ่ง ญี่ปุ่นมีนโยบายส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตพลังงานเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ...

คณะผู้แทน สวทน. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานโครงการภายใต้ Food Innopolis

... กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนางสาวเอกอนงค์ จางบัว ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ ... ... ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและผู้ประกอบการในสาขาอาหารของญี่ปุ่นกับ Food Innopolis ของไทย ซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการในรูปแบบต่าง ...
05/03/2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะนำแนวทางและโอกาสทางการลงทุนของไทยในญี่ปุ่น

... ขานตอบต่อทิศทางนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นนำไปสู่การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นต่อไป ผู้แทนจาก JETRO ได้แนะนำบริการสำหรับนักลงทุนต่างชาติ ตลอดจนให้ข้อมูลว่าภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนไทย คือ 1.การท่องเที่ยว 2.ด้านวิจัยและพัฒนา รวมถึงนวัตกรรม ...
JETRO
01/02/2018

เอกอัครราชทูตฯ เตรียมนำทัพผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นเยือนไทยในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ 130 ปี

... พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานไทยด้านเศรษฐกิจ ได้จัดการบรรยายสรุปให้แก่ผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นที่จะเดินทางเยือนไทย เพื่อร่วมกำหนดการของคณะนักธุรกิจญี่ปุ่น จำนวนประมาณ ... ... และการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3)การจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย - ญี่ปุ่น และ 4)การเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ...

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมผู้ประกอบการไทยในงาน International Jewelry Tokyo ครั้งที่ 28

... ได้พบหารือกับนางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ... ... ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าพลอยลำดับต้นของไทย โดยสถาบันฯ มีความร่วมมือกับ... ... ได้รับฟังข้อคิดเห็นและแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่นด้วย
25/01/2017

ประกาศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับคำแนะนำกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทยในช่วงถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

... แต่หากเป็นไปได้อาจจะสวมใส่ชุดที่แสดงความเคารพเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ - ผู้มาเยี่ยมเยือนควรละเว้นจากการทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สุภาพ... ... โดยการตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการแต่ละราย - ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ... ... หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยและผู้มาเยี่ยมเยือนทุกคน - หากมีข้อสงสัยอื่นๆ...

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความร่วมมือด้านอาหารและสินค้าเกษตรกับเมืองฟุคุโระอิ

... ชนิดให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของเมืองฯ เข้าร่วมโครงการ ... ... เพื่อประโยชน์ในการขยายตลาดในอนุภูมิภาค รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการวิจัยและพัฒนาอาหารของภูมิภาคต่อไป
01/09/2016
Pages: 1 2 Next
  relevance date