ค้นหา

 
Found: 1

ประวัติของพระพุทธอนาวรณญาณ

... ประดิษฐาน ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้สร้างองค์ขึ้นใหม่เป็นปางมารวิชัย และอาราธนาถวายพระนามว่า พระพุทธอนาวรณญาณ ซึ่งเป็นชื่อหนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แปลว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ...
  relevance date