ค้นหา

 
Found: 3

การหารือทวิภาคีระหวางรัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่

เมื่อวัที่ ๕ มิถุาย ๒๕๖๐ ายวีระศักดิ์ ... ... รัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทวิภาคีกับายโะบุโอะ ... ... และยิดีกับการขึ้ทรงราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร และาบึ้งที่สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดิีมิชิโกะ เสด็จฯ เยือทย เพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ... ... โดยรัฐบาลไทยเห็ว่า จังหวัดฟุคุโอะกะและภูมิภาคคิวชูมีักท่องเที่ยวไทยมาเยือเป็จำมากขึ้ทุกปี และมีศักยภาพสูงใการร่วมมือทางอุตสาหกรรมและเกษตรระหวางกั   ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือใด้าการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจใมิติต่าง ...

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมบรรยายใสัมมา “การขับเคลื่อเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมศักยภาพความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่

... โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหวางกลุ่มบริษัท SME และการส่งเสริมความสัมพัธ์ด้าเศรษฐกิจระหวางทยละภูมิภาคคของญี่ปุ่

2013.05.06-09 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงา Thai Night ณ จังหวัดฟุกุโอกะ

เมื่อวัที่ 6-9 พฤษภาคม 2556 เอกอัครราชทูต ... ... อุปัติศฤงค์ ได้เดิางเยือภูมิภาคคิวชูึ่งอยู่ทางตอใต้ของประเทศญี่ปุ่ ... ... ึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำักงาฟุกุโอกะขึ้ ... ... เพื่อหาลู่ทางกระชับความสัมพัธ์กับภูมิภาคคิวชู ึ่งไทยละภูมิภาคคิวชูยังมีโอกาสใการแลกเปลี่ยกัอีกหลายด้า ... ... ฟุกุโอกะ และการแลกเปลี่ยระหวางเยาวช โดยเฉพาะกับ ...
21/05/2013
  relevance date