ค้นหา

 
Found: 2

ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548

... สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประชาสัมพันธ์บางส่วนของระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ให้ทราบ ... ... โดยจะออกหนังสือสำคัญประจำตัว ( CI ) ให้เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทย กรณีแจ้งว่าหนังสือเดินทางสูญหาย แต่ไม่หายจริง ...

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... ชื่อกระบวนงาน: งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กรมการกงสุล ประเภทของงานบริการ: ... ... กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง ...
01/07/2016
  relevance date