ค้นหา

 
Found: 61

การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย

... หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หนังสือเดินทางฉบับจริง  หนังสือคุณสมบัติในการสมรสออกโดยทางการของประเทศคู่สมรส และได้รับการรับรองจากสถานทูตของประเทศ คู่สมรสประจำประเทศญี่ปุ่น 1 ชุด บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ...

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2)

... หรือบุคคลในหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว                     (4) ผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว ...
COVID-19 CAAT
02/07/2020

2013.12.01 งานจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

... นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส และชุมชนไทยในญี่ปุ่นได้จัดงานบำเพ็ญกุศลและจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ...
03/12/2013

2012.12.02 งานจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

... นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส และชุมชนไทยในญี่ปุ่นได้จัดงานบำเพ็ญกุศลและจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ...
12/12/2012

2014.08.10 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

... ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานของไทยในญี่ปุ่นและคู่สมรส ตลอดจนชุมชนไทยในญี่ปุ่น ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ...
11/08/2014

2012.08.12 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

... ลาภพิเศษพันธุ์ อุปทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานของไทยในญี่ปุ่นและคู่สมรส ตลอดจนชุมชนไทยในญี่ปุ่น ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ...
14/08/2012

12.4 ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

... นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส และชุมชนไทยในญี่ปุ่นร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ...
20/12/2011

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

... สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงโตเกียวและคู่สมรสเข้าร่วมพิธี
04/12/2020

โรงแรมอิมพีเรียล โตเกียว จัดงานเลี้ยงขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ

... ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับความร่วมมืออันดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมีข้าราชการพร้อมคู่สมรสและเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 60 พรรษา

... ในมิติต่างๆ หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล โดยมีข้าราชการและคู่สมรส เจ้าหน้าที่ และชาวไทยในประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
26/04/2015
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 7 Next
  relevance date