ค้นหา

 
Found: 46

หนังสือมอบอำนาจ

... หนังสือรับรองสถานที่เกิด หนังสือรับรองประวัติการยื่นขอทำใบอนุญาตขับรถยนต์ 3. ขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรสและหย่า 4. กรณีบิดามารดาอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และประสงค์ให้ผู้อื่นพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศไทย ...
19/01/2017

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

... สามารถขอเอกสารเพื่อขอผ่อนผันได้จากสถานเอกอัครราชทูตฯ โทษตามกฏหมายของการไม่ไปรับการตรวจเลือกทหาร จำคุกไม่เกิน 3 ปี ไม่สามารถทำนิติกรรมต่างๆ (สมรส, มอบอำนาจ) หรือ หนังสือเดินทางได้
05/11/2018

กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และต้องการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง

... ขั้นตอนการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมที่ประเทศไทย นำมรณบัตรไทยของคู่สมรสไปยื่นคำร้องขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมที่อำเภอไทยที่ตนมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ...
19/01/2017

การรับบุตรบุญธรรม

... คู่สมรสจะต้องมาลงลายมือชื่อเพื่อให้ความยินยอมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยต้องเตรียมเอกสารในข้อ 3. และ ข้อ 8. หากคู่สมรสเป็นบุคคลสัญชาติไทย จะต้องเตรียมเอกสารในข้อ 3. - ข้อ 9. เช่นเดียวกันกับผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม ...
07/11/2018

การเปลี่ยนแปลงระบบการลงทะเบียนและบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยในญี่ปุ่น

... หากบุคคลนั้นได้รับสถานะพำนักอาศัยมาโดยการมิชอบ หากผู้ที่มีสถานะพำนักอาศัยประเภทคู่สมรสล้มเหลวในการประพฤติตนให้เหมาะสมในฐานะคู่สมรสเป็นระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น (ยกเว้นสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุผลสมควร) ...
01/12/2009

บทสรุปเนื้อหา กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองฉบับใหม่ของญี่ปุ่น กำหนดเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2555

... ในหนังสือเดินทางเหมือนเดิมหรือไม่ A จะได้รับตราประทับ Re-entry Permit ในหนังสือเดินทางเช่นเดิม Q ผู้ถือวีซ่าคู่สมรส ไม่ได้ทำการหย่ากันตามกฎหมาย แต่สามีไม่ยอมยื่นเรื่องขอต่อวีซ่าให้ จะถูกเพิกถอนวีซ่าหรือไม่ ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5
  relevance date