ค้นหา

 
Found: 61

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดอิบารากิ

... รวมทั้งบุคคลากรจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้มาให้คำบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินเอกสารต่างๆของไทย อาทิเช่น เรื่องการขอและสละสัญชาติ กฎหมายเรื่องที่ดิน และการขอวีซ่าให้แก่คู่สมรส เป็นต้น

หนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรส

บุคคล สัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ และต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรสได้ที่สถานเอกอัคร ...

หนังสือมอบอำนาจ

... หนังสือรับรองสถานที่เกิด หนังสือรับรองประวัติการยื่นขอทำใบอนุญาตขับรถยนต์ 3. ขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรสและหย่า 4. กรณีบิดามารดาอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และประสงค์ให้ผู้อื่นพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศไทย ...

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

... สามารถขอเอกสารเพื่อขอผ่อนผันได้จากสถานเอกอัครราชทูตฯ โทษตามกฏหมายของการไม่ไปรับการตรวจเลือกทหาร จำคุกไม่เกิน 3 ปี ไม่สามารถทำนิติกรรมต่างๆ (สมรส, มอบอำนาจ) หรือ หนังสือเดินทางได้

กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และต้องการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง

... ขั้นตอนการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมที่ประเทศไทย นำมรณบัตรไทยของคู่สมรสไปยื่นคำร้องขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมที่อำเภอไทยที่ตนมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ...

การรับบุตรบุญธรรม

... คู่สมรสจะต้องมาลงลายมือชื่อเพื่อให้ความยินยอมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยต้องเตรียมเอกสารในข้อ 3. และ ข้อ 8. หากคู่สมรสเป็นบุคคลสัญชาติไทย จะต้องเตรียมเอกสารในข้อ 3. - ข้อ 9. เช่นเดียวกันกับผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563

... ประเทศต้องห้ามทุกคนที่ท่าอากาศยาน (เดินทางเข้าได้เฉพาะคนญี่ปุ่น หรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักถาวรที่ญี่ปุ่น เช่น มีคู่สมรส/ครอบครัวชาวญี่ปุ่น) ใช้เวลาประมาณครึ่งวันในการทราบผล และขอให้กักกันตัวที่บ้านหรือโรงแรมเป็นเวลา ...
COVID-19
24/06/2020

คำแนะนำการให้บริการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ

... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการของฝ่ายกงสุลในช่วงการระบาดของโควิด-19ได้ที่ http://site.thaiembassy.jp/th/news/consular/9431/ 2. ถาม: ขอรับบริการนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร(แจ้งเกิด ตาย สมรส ย้ายที่อยู่ ฯลฯ) ต้องทำอย่างไร ตอบ: ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าที่ https://forms.gle/rgX2WmsS7C6C3no36 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ...
01/11/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563

... เป็นการปรับจากก่อนหน้านี้ที่อนุญาตให้เฉพาะชาวต่างชาติที่มีวีซ่าถิ่นพำนักถาวรและระยะยาวหรือคู่สมรสและบุตรเท่านั้น ❖ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้แถลงต่อสื่อเกี่ยวกับมาตรการใหม่สำหรับคลับ ...
COVID-19
15/06/2020

การเปลี่ยนแปลงระบบการลงทะเบียนและบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยในญี่ปุ่น

... หากบุคคลนั้นได้รับสถานะพำนักอาศัยมาโดยการมิชอบ หากผู้ที่มีสถานะพำนักอาศัยประเภทคู่สมรสล้มเหลวในการประพฤติตนให้เหมาะสมในฐานะคู่สมรสเป็นระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น (ยกเว้นสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุผลสมควร) ...
01/12/2009
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 Next
  relevance date