ค้นหา

 
Found: 61

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

... (โคเซกิโทฮง) พร้อมคำแปลภาษาไทย ที่ผ่านขั้นตอนในข้อ 10. แล้ว ไปขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรส (คร.22) ที่อำเภอไทยที่ตนมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ที่ว่าการอำเภอไทยออกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรสไทย ...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

... โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงโตเกียว ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคู่สมรส เข้าร่วมพิธี ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย เมื่อวันที่ ...
04/06/2021

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

... สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงโตเกียวและคู่สมรสเข้าร่วมพิธี
04/12/2020

หนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรส

บุคคล สัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ และต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรสได้ที่สถานเอกอัคร ...

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

... สามารถขอเอกสารเพื่อขอผ่อนผันได้จากสถานเอกอัครราชทูตฯ โทษตามกฏหมายของการไม่ไปรับการตรวจเลือกทหาร จำคุกไม่เกิน 3 ปี ไม่สามารถทำนิติกรรมต่างๆ (สมรส, มอบอำนาจ) หรือ หนังสือเดินทางได้

หนังสือมอบอำนาจ

... หนังสือรับรองสถานที่เกิด หนังสือรับรองประวัติการยื่นขอทำใบอนุญาตขับรถยนต์ 3. ขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรสและหย่า 4. กรณีบิดามารดาอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และประสงค์ให้ผู้อื่นพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศไทย ...

การรับบุตรบุญธรรม

... คู่สมรสจะต้องมาลงลายมือชื่อเพื่อให้ความยินยอมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยต้องเตรียมเอกสารในข้อ 3. และ ข้อ 8. หากคู่สมรสเป็นบุคคลสัญชาติไทย จะต้องเตรียมเอกสารในข้อ 3. - ข้อ 9. เช่นเดียวกันกับผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม ...

กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และต้องการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง

... ขั้นตอนการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมที่ประเทศไทย นำมรณบัตรไทยของคู่สมรสไปยื่นคำร้องขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมที่อำเภอไทยที่ตนมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ธันวาคม 2563

... ขอให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางและ COE มาแจ้งยกเลิกทางอีเมลด้วย 4. สำหรับชาวต่างชาติที่เป็น คู่สมรสและครอบครัวของคนไทย ที่เป็นประสงค์จะเดินทางกลับในเที่ยวบินเดียวกัน ขอให้สำรองบัตรโดยสารตามวันที่จะบินพร้อมคู่สมรสและครอบครัวคนไทย ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 7 Next
  relevance date