ค้นหา

 
Found: 2

ทำอย่างไร? เพื่อคลายเครียด 9 วิธีคลายเครียดที่่ารู้

ระบายความเครียดออกมา, สรางอารมณ, กีฬา, อย่าอยู่ิ่งๆ เฉยๆ, เ้าสังคม ทำกิจกรรมที่ชอบ, ช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อคอื่, สูดกลิ่หอม,...

ช้างไทยใญี่ปุ่ ตอที่ 14 : "อิซุมิ" ช้างไทยประจำเมืองคิริว ที่สวสัตว์คิริวงะโอกะ จังหวัดกุมมะ ...

เมื่อวัที่ 22 เมษาย พ.ศ 2507 ช้าง“อิซุมิ” ย้ายเ้าสวสัตว์คิริวงะโอกะ โดยทางสวสัตว์สร้างโรงเลี้ยงช้างหลังแรกเปิดใช้เมื่อวัที่ ... ... “อิซุมิ” ที่พยายามมีปฏิสัมพัธ์กับผู้ค ด้วยเป็ช้างอารมณ์ดี อ่อโย อาจเป็ผลให้ช้าง “อิซุมิ” ...
  relevance date