ค้นหา

 
Found: 8

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

2013.03.05 การจัดสัมมนา Networking Meeting for Thailand โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ ASEAN-Japan Centre ณ กรุงโตเกียว

... พิริยะมาสกุล อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจการลงทุน จากสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ประจำกรุงโตเกียว และนาย Yoshiaki Fujimura เจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโตเกียว ร่วมให้ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่ ...
06/03/2013

งานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “ Thailand: Additional Incentive for Immediate investment in Manufacturing and Development of Medical Related Products” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน และสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ได้จัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “Thailand: Additional Incentive for Immediate investment in Manufacturing ...
BOI METI
27/05/2020

งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ครั้งที่ 14

... หัวข้อของการกล่าวสุนทรพจน์คือ “ความพยายาม” และมีการถามตอบโดยภาษาไทย โดยกรรมการผู้ตัดสินการประกวดจากสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่ ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดสัมมนาระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับหน่วยงานท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทย

... เอกสารประกอบการบรรยาย สถานเอกอัครราชทูตฯ 1 เอกสารประกอบการบรรยาย สถานเอกอัครราชทูตฯ 2 เอกสารประกอบการบรรยาย สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว เอกสารประกอบการบรรยาย สำนักงานที่ปรุึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียว ...
30/09/2015

โครงการ Roadshow ส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

... และนำผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศจำนวน 10 ราย มาให้ข้อมูล แก่นักธุรกิจญี่ปุ่น นอกจากนี้ นางสุธาสินี โยชิอิ ที่ปรึกษา (ฝ่ายเศรษฐกิจการลงทุน) สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนณกรุงโตเกียวยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI อีกด้วย

สำนักงานในโตเกียว

... สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว SETANI Building, Floor 6, 4 Banchi, Kojimachi 5-chome Chiyoda-ku, Tokyo 03 3221 9482, 03 3221 9483 03 3221 9484 thaicomm@aurora.ocn.ne.jp สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว Fukuda Building West, 8 th Floors, 2-11-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 03 3582 1806 03 3589 5176 tyo@boi.go.th www.boi.go.th/japanese/ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ...
10/04/2018
  relevance date