ค้นหา

 
Found: 1

หนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรส

... และต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรสได้ที่สถานเอกอัคร ราชทูตฯ... ... โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ เอกสารของคนไทย หนังสือเดินทางฉบับจริง บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง... ... โดยระบุราคาของทรัพย์สินที่จะซื้อขาย (หากไม่มี สามารถใช้สำเนาหนังสือประเมินราคาที่ดินที่ออกโดยสำนักงานที่ดินแทนได้)...
  relevance date