ค้นหา

 
Found: 4

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานหนังสือเดินทาง

ข้อตกลงระดับการให้บริการ งานหนังสือเดินทาง งานอนุมัติคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... กรุงโตเกียว) หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการกงสุล กระทรวง: กระทรวงการต่างประเทศ ชื่อกระบวนงาน: งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กรมการกงสุล ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว ...

การลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางออนไลน์

... โดยผู้ประสงค์จะรับบริการต้องลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าที่                   สำหรับผู้ที่ประสงค์ทำหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งบัตรประชาชน สามารถลงทะเบียนได้ในลิงค์นี้ ... ... (หากหนังสือเดินทางหมดอายุเมื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะไม่เสียค่าปรับใดๆ ) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกับสถานกงสุลใหญ่ ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการการลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางออนไลน์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

                 สำหรับผู้ที่ประสงค์ทำหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งบัตรประชาชน สามารถลงทะเบียนได้ในลิงค์นี้ ... ... (หากหนังสือเดินทางหมดอายุเมื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะไม่เสียค่าปรับใดๆ ) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกับสถานกงสุลใหญ่ ...
  relevance date