ค้นหา

 
Found: 46

หนังสือมอบอำนาจ

... เพื่อมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปดำเนินการแทนที่หน่วยงานราชการไทย โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ ... ... หรือ ดาวน์โหล ดได้จากทางเว็บไซต์ ) 2. สำเนาหนังสือเดินทาง 3 ชุด 3. สำเนาบัตรประชาชนไทย 1 ชุด 4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย ...
19/01/2017

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

... ระบุความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและบุตรมาแสดง Q. หากไม่แจ้งเกิดให้บุตร จะมีผลอย่างไร A. บุตรจะไม่มีสัญชาติไทย และไม่สามารถขอทำหนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้ Q. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หมายถึงอะไร A. บุตรที่เกิดในระหว่างสมรส ...
27/03/2020

2014.06.29 กงสุลสัญจรจังหวัดโทจิกิ

... ฝ่ายกงสุลได้รับความร่วมมือจากเด็กไทยกรุ๊ปจังหวัดโทจิกิ ให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยในพื้นที่ โดยมีผู้มาขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เป็นจำนวนกว่า 90 ราย และขอรับบริการด้านนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร์ และทะเบียนครอบครัวกว่า ...
01/07/2014

2013.04.07 กงสุลสัญจร จ. กุมมะ

... การให้บริการกงสุลสัญจรที่จังหวัดกุมมะได้รับความร่วมมือจากวัดพระธรรมกายในการเอื้อเฟื้อสถานที่และการอำนวยความสะดวกแก่คนไทยในการมารับบริการกงสุล โดยมีคนไทยมาขอทำหนังสือเดินทางและขอรับคำปรึกษาด้านทะเบียนราษฎร์และการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
11/04/2013

2014.06.14-15 งานเทศกาลไทยในนาโงย่า ครั้งที่ 10

... ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยในจังหวัดไอจิ และพื้นที่ใกล้เคียงในการทำหนังสือเดินทาง เอกสารด้านทะเบียนราษฎร์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ...
16/06/2014

ศึกษาต่อในญี่ปุ่น

... (ในกรณีที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาต่อปริญญาโท) หนังสือรับรองสถานะการเงินจากธนาคาร ทั้งนี้ ... ... มหาวิทยาลัยจะขอรับเอกสารฉบับจริงประกอบการพิจารณา (ยกเว้นหนังสือเดินทาง) ทั้งยังจะใช้เป็นเอกสารประกอบการออก Certificate ...
12/07/2016

ศึกษาต่อในญี่ปุ่น

... (ในกรณีที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาต่อปริญญาโท) หนังสือรับรองสถานะการเงินจากธนาคาร ทั้งนี้ ... ... มหาวิทยาลัยจะขอรับเอกสารฉบับจริงประกอบการพิจารณา (ยกเว้นหนังสือเดินทาง) ทั้งยังจะใช้เป็นเอกสารประกอบการออก Certificate ...
12/07/2016

ศึกษาต่อในญี่ปุ่น

... (ในกรณีที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาต่อปริญญาโท) หนังสือรับรองสถานะการเงินจากธนาคาร ทั้งนี้ ... ... มหาวิทยาลัยจะขอรับเอกสารฉบับจริงประกอบการพิจารณา (ยกเว้นหนังสือเดินทาง) ทั้งยังจะใช้เป็นเอกสารประกอบการออก Certificate ...
24/05/2016

หนังสือรับรองลายมือชื่อ

บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะทำหนังสือรับรองลายมือชื่อ สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ ... ... เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย   1. คำร้องนิติกรณ์ 2. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด  4. ...
20/02/2017
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 Next
  relevance date