ค้นหา

 
Found: 55

2014.06.29 กงสุลสัญจรจังหวัดโทจิกิ

... ฝ่ายกงสุลได้รับความร่วมมือจากเด็กไทยกรุ๊ปจังหวัดโทจิกิ ให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยในพื้นที่ โดยมีผู้มาขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เป็นจำนวนกว่า 90 ราย และขอรับบริการด้านนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร์ และทะเบียนครอบครัวกว่า ...
01/07/2014

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กันยายน 2563

... จะประสานงานกับสายการบินเพื่อเปลี่ยนวันเดินทางให้ตรงกับวันของเที่ยวบินพิเศษต่อไป (หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ)) 2. ส่งเอกสารดังนี้ 2.1) หนังสือเดินทาง 2.2) บัตรโดยสาร 2.3) ใบมอบตัว (ถ้ามี) 2.4) ใบยินยอมรับการกักตัว (ลิงค์ด้านล่าง) ให้ลงนามส่งมาพร้อมกัน ...
17/08/2020

2013.04.07 กงสุลสัญจร จ. กุมมะ

... การให้บริการกงสุลสัญจรที่จังหวัดกุมมะได้รับความร่วมมือจากวัดพระธรรมกายในการเอื้อเฟื้อสถานที่และการอำนวยความสะดวกแก่คนไทยในการมารับบริการกงสุล โดยมีคนไทยมาขอทำหนังสือเดินทางและขอรับคำปรึกษาด้านทะเบียนราษฎร์และการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
11/04/2013

2014.06.14-15 งานเทศกาลไทยในนาโงย่า ครั้งที่ 10

... ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยในจังหวัดไอจิ และพื้นที่ใกล้เคียงในการทำหนังสือเดินทาง เอกสารด้านทะเบียนราษฎร์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ...
16/06/2014

ศึกษาต่อในญี่ปุ่น

... (ในกรณีที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาต่อปริญญาโท) หนังสือรับรองสถานะการเงินจากธนาคาร ทั้งนี้ ... ... มหาวิทยาลัยจะขอรับเอกสารฉบับจริงประกอบการพิจารณา (ยกเว้นหนังสือเดินทาง) ทั้งยังจะใช้เป็นเอกสารประกอบการออก Certificate ...
12/07/2016

ศึกษาต่อในญี่ปุ่น

... (ในกรณีที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาต่อปริญญาโท) หนังสือรับรองสถานะการเงินจากธนาคาร ทั้งนี้ ... ... มหาวิทยาลัยจะขอรับเอกสารฉบับจริงประกอบการพิจารณา (ยกเว้นหนังสือเดินทาง) ทั้งยังจะใช้เป็นเอกสารประกอบการออก Certificate ...
12/07/2016

ศึกษาต่อในญี่ปุ่น

... (ในกรณีที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาต่อปริญญาโท) หนังสือรับรองสถานะการเงินจากธนาคาร ทั้งนี้ ... ... มหาวิทยาลัยจะขอรับเอกสารฉบับจริงประกอบการพิจารณา (ยกเว้นหนังสือเดินทาง) ทั้งยังจะใช้เป็นเอกสารประกอบการออก Certificate ...
24/05/2016

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) สามารถรับบริการด้านกงสุล จันทร์ – ศุกร์ เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์ หนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน 10.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 15.00 น. (เฉพาะผู้ที่นัดหมายแล้วเท่านั้น)       1. บัตรหมดอายุ (ทำได้ก่อนบัตรหมดอายุ ...

หนังสือรับรองลายมือชื่อ

บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะทำหนังสือรับรองลายมือชื่อ สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ ... ... เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย   1. คำร้องนิติกรณ์ 2. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด  4. ...
20/02/2017

คำถามที่พบบ่อย: อยากกลับไทย เมื่อไหร่จะได้กลับ วีซ่าใกล้หมดแล้ว ต้องทำอย่างไร

... และออกจากท่าอากาศยานได้เร็วขึ้ นและในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัว ขอให้แยกสัมภาระของแต่ละคนไว้ ... ... คำร้องขอต่ออายุวีซ่าโดยขอให้ เตรียมเอกสารไปยื่น ดังนี้ i. หนังสือเดินทางที่มีอายุ ii. บัตรโดยสารเครื่องบินที่ระบุวั ...
03/05/2020
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date