ค้นหา

 
Found: 48

การลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางออนไลน์

... โปรดใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อซึ่งจัดเตรียมไว้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการ ทำความสะอาดมือและข้อมือ  - ขอให้ผู้ที่มีอาการป่วยและมีไข้ หรือหายใจไม่สะดวก งดการเดินทางไปรับบริการ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาโปรดนัดหมายที่  โทร :06-6262-9226, 06-6262-9227  อีเมล์: rtcgosaka.consularsection@gmail....
06/07/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กรกฎาคม 2563

... จะประสานงานกับสายการบินในการเปลี่ยนวันเดินทางให้ตรงกับวันของเที่ยวบินพิเศษต่อไป (หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ))  2. ส่งเอกสารดังนี้ 2.1) หนังสือเดินทาง  2.2) บัตรโดยสาร 2.3) ใบมอบตัว (ถ้ามี) 2.4) ใบยินยอมรับการกักตัว (ลิงค์ด้านล่าง) ให้ลงนามส่งมาพร้อมกัน ...
29/06/2020

กรณีนักท่องเที่ยวไทยทำหนังสือเดินทางสูญหาย

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้ มาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ... ... สำเนาเอกสารแสดงตัวบุคคลของไทย เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชนไทย สำเนาทะเบียนบ้านไทย ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวประกาศ : ปิดปรับปรุงระบบรับคำร้องหนังสือเดินทางชั่วคราว ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2563

ขอให้ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทาง ลงทะเบียนตามลิงค์ต่อไปนี้ ประกาศ : ปิดปรับปรุงระบบรับคำร้องหนังสือเดินทางชั่วคราว ...

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หนังสือเดินทางตัวจริงหรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตัวจริง... ... เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล - เปลี่ยนคำนำหน้า - ย้ายที่อยู่ ถาม-ตอบ เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ... ... จะต้องดำเนินการอย่างไร ? A. คนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลานาน...

คำถามที่พบบ่อย: อยากกลับไทย เมื่อไหร่จะได้กลับ วีซ่าใกล้หมดแล้ว ต้องทำอย่างไร

... และออกจากท่าอากาศยานได้เร็วขึ้ นและในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัว ขอให้แยกสัมภาระของแต่ละคนไว้ ... ... คำร้องขอต่ออายุวีซ่าโดยขอให้ เตรียมเอกสารไปยื่น ดังนี้ i. หนังสือเดินทางที่มีอายุ ii. บัตรโดยสารเครื่องบินที่ระบุวั ...
03/05/2020

หนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ

หนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย 1. หนังสือเดินทาง 2. บัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือบัตรไซริวการ์ด ...
27/03/2020

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

... ระบุความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและบุตรมาแสดง Q. หากไม่แจ้งเกิดให้บุตร จะมีผลอย่างไร A. บุตรจะไม่มีสัญชาติไทย และไม่สามารถขอทำหนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้ Q. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หมายถึงอะไร A. บุตรที่เกิดในระหว่างสมรส ...
27/03/2020

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

... เปลี่ยนนามสกุลตามสามีหรือภรรยาภายหลังการสมรสในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย (กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ ...
27/03/2020

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับมาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางจากญี่ปุ่นกลับไทย

... ใบรับรองแพทย์(ภาษาอังกฤษ) ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) ที่ออกโดยโรงพยาบาลหรือคลินิกในประเทศญี่ปุ่นโดยมีเนื้อหาว่ามีสุขภาพแข็งแรงพร้อมเดินทางได้ 2) หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต ... ... download ได้ที่   http://site.thaiembassy.jp/th/news/announcement/8719/ 2) สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง   3) บัตรโดยสารเครื่องบิน และ 4) ใบรับรองแพทย์ ...
23/03/2020
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date