ค้นหา

 
Found: 13

การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่น

... (โคเซกิโทฮง) พร้อมคำแปลภาษาไทย ที่ผ่านขั้นตอนในข้อ 9. แล้วไปแจ้งบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-หย่ (คร.22) ที่อำเภอไทยที่ตนมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ที่ว่าการอำเภอไทยออกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-หย่าไทย ...

การจดทะเบียนหย่าตามกฏหมายไทย

หากต้องการจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คู่หย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองพร้อมพยาน 2 คน และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนัดให้ทั้งสองฝ่ายมาจดทะเบียนหย่าอีกครั้ง ...

การสละสัญชาติไทย

... ฉบับ 2.6 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือเปลี่ยนนามสกุล 2 ฉบับ 2.7 สำเนาทะเบียนสมรส/หย่ หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว 2 ฉบับ 3. หลักฐานและเอกสารประกอบของบิดามารดาต่างด้าว 3.1 รูปถ่าย ...

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์รายการสารคดี "อาทิตย์อุทัยที่เจ้าพระยา" ทางเนชั่นทีวี

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้สัมภาษณ์แก่นายเทพชัย หย่อง ประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารเนชั่นมัลติมีเดีย ... ... ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นซึ่งมีมายาวนานกว่า 600 ปี และอนาคตของความสัมพันธ์เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์การเมือง ...
11/10/2017

การจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนการหย่าตามกฎหมายไทย

การจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนการหย่าตามกฎหมายไทย ผู้ร้อง (คู่สมรสหรือคู่หย่) ต้องไปดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนไม่ได้ การจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนการหย่าตามกฎหมายไทย ...

2013.06.23 22 มิถุนายน 2556กิจกรรมการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ”แม่และเด็ก” และ 23 มิถุนายน 2556การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 5/2556 ณ จังหวัดโทจิกิ

... (มอบอำนาจ รับรองเอกสารต่างๆ) งานทะเบียนราษฎร (แจ้งเกิด - ตาย) งานทะเบียนครอบครัว (ทะเบียนสมรส-หย่-บุตรบุญธรรม) หนังสือเดินทาง หนังสือสำคัญประจำตัว (ซี.ไอ.) ด้วย สำหรับกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว ...
02/07/2013

ประกาศ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล) บัตรไซริวการ์ดตัวจริง (หากมี) สำเนาทะเบียนบ้าน(หากมี) สำเนาใบสมรส-หย่ (กรณีสมรส-หย่) สามารถทำได้ทุกวันทำการ เวลา 9.00 -11.30 น. และ 13.30 -14.30 น. ทั้งนี้ท่านสามารถมีขอบัตรใหม่ได้ในกรณี ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date