ค้นหา

 
Found: 3

การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่

กรณีจดทะเบียนหย่ากับชาวญี่ปุ่ ขั้นตอนการจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่ ขอทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่ (โคเซกิโทฮง) ... ... ที่ผ่านขั้นตอนในข้อ 9. แล้วไปแจ้งบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-หย่า (คร.22) ที่อำเภอไทยที่ตนมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ...

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์รายการสารคดี "อาทิตย์อุทัยที่เจ้าพระยา" ทางเนชั่นทีวี

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้สัมภาษณ์แก่นายเทพชัย หย่อง ประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารเนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป และผุู้อำนวยการสถานีเนชั่นทีวี ... ... "อาทิตย์อุทัยที่เจ้าพระยา" ซึ่งเป็นสารคดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่ ครบรอบ 130 ปี ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นซึ่งมีมายาวนานกว่า ...
11/10/2017

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... และไม่สามารถต่ออายุได้อีก เว้นแต่ บุคคลที่บรรลุนิติภาวะนั้นได้ยื่นขอหนังสือเดินทางเป็นครั้งแรกในต่างประเทศที่ผู้ร้องมีชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ... ... สถานที่ให้บริการ Japan – ญี่ปุ่ สถานเอกอัครราชทูต ... ... โดยบิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันรับคำร้องเว้นแต่เข้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ... ...    5) สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า/ฐานะครอบครัวสมรส/หย่า ...
  relevance date